ПОКАНА към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ПОКАНА към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА”, при следните условия:
І. Предмет на конкурса – предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на “БМКЦ” ЕАД през 2021 г. по следните обособени позиции:
ІІ. Обособени позиции в обекта на поръчката:
Обособена позиция № 1: Застраховка „ Каско сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – извън експлоатация ( cold lay-up) ”;
Обособена позиция № 2: Застраховка “Отговорност сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – крайбрежно плаване”;
Обособена позиция № 3: Застраховка “КАСКО” на МПС;
Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка “Злополука на местата в МПС”;
Обособена позиция № 5: Задължителна застраховка “Трудова злополука” на служителите, които извършват трудовите си задължения в условия с повишена опасност;
Обособена позиция № 6: Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (плавателни съдове)”;
Обособена позиция № 7: “Застраховка на имущество”;
Обособена позиция № 8: Застраховка „Каско, обща авария и спасяване на плавателно средство – крайбрежно плаване”;
Обособена позиция № 9”: Застраховка „Каско на плавателни съдове» – моторен кораб „Героите на Одеса”;
Обособена позиция № 10: Застраховка „Каско на плавателни съдове» – моторен кораб „Героите на Севастопол”.

III. Условия:
1. Срок на застраховките – 1/една/ година.
2. Всеки кандидат има право да кандидатства за една, няколко или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно;
3. Покритие, критерии, описание на обектите за застраховки и документи за оценка на предложенията – съгласно конкурсната документация;
4. Да се приложат декларациите, изисквани от конкурсната документация;
5. За всяка застраховка да бъдат приложени примерни полици и пълния текст на общите условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат изискванията в конкурсната документация.

ІV. Процедура:
6. Вид на процедурата – конкурс по документи;
7. Конкурсната документация се получава в стая № 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73.
8. Конкурсната документация може да се получава до 16.30 ч. на 15.03.2021 г..
9. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на “БМКЦ” ЕАД, се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес: гр. Варна 9026, ул. “Васил Друмев” № 73.
10. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24/двадесет и четири/- часова заявка на телефона, посочен в т.12, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.
11. Краен срок за представяне на офертите – 16.30 ч. на 15.03.2021 г.
12. Лица за контакти – Кремена Йорданова- тел. 052/380-588.

Ивайло Гавраилов

Изпълнителен директор