УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаеми граждани, във връзка с чл.95, ал.1 от ЗООС, “Български Морски квалификационен център” ЕАД ви информира за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нов тренировъчен център за морски лица в УПИ VII-50,272 „за общ. обслужване“, кв.11 по плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: bmtc@bmtc-bg.com) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.07.2020 г. (публикувано на 06.07.2020 г.).
Приложение: уведомление за инвестиционно предложение
link:https://dox.abv.bg/download?id=afc474ac74