ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” №73.

“БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.15, ал.2 от ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” №73.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкурентна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Данни за организатора на търга – „Български морски квалификационен център” ЕАД, ЕИК 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” №73.
Предмет на търга – „Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения от административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се на ул. „Васил Друмев” № 73, разположени в коридор „Б” на първи и втори етаж с обща площ от 898.92 кв.м., както следва: от етаж 1, коридор „Б” – тоалетни, съблекални (мъже, жени), помещения: 109, 110, 111, 115, антре към 117, склад към 117, 117, 118 и 118a, както и целия коридор с обща площ 435.06 кв.м. и от етаж 2, коридор „Б” – тоалетни, помещения: 208 (кухня/тренажор), 209, 211, антре към 215/213, 213, 215, 216, 217, 218 и 219, както и целия коридор с обща площ от 463.86 кв.м.“
Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора и на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в български лева без ДДС, месечна наемна цена – 6300 лв. (шест хиляди и триста лева).
Начин на плащане на наемната цена- Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯТ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
Стъпка на наддаване – в български лева без ДДС, за месечна наемна цена – 630 лв. (шестстотин и тридесет лева).
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.03.2020 г., от 11:00 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” №73 – заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията се получава в стая 226 на административната сграда на БМКЦ ЕАД в гр.Варна, ул.“Васил Друмев” № 73 от 04.03.2020 г. до 18.03.2020 г. включително, всеки работен ден от 09.30ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.00ч., а на 18.03.2020 г. /последният ден от срока/- от 9,30ч до 12,00ч и от 13,30ч до 15.00ч.
Размер на депозита за участие – платим по банкова сметка IBAN BG22BPBI79451067786601, BIC BPBIBGSF при банка “Юробанк България” АД в полза на “БМКЦ” ЕАД – 630 лв. (шестстотин и тридесет лева).
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на три месечни наема, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.
Оглед на имота - Огледът на помещенията се извършва от лицата, заявили и получили тръжна документация, от 10,00 до 16,00 часа, всеки работен ден в дните от 04.03.2020 г. до 18.03.2020 г., а на 18.03.2020 г.- от 10,00 до 14,30 часа, след предварителна заявка на тел. 0884 / 779 064 – Ивайло Николов.
Място, начален и краен срок на приемане на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – деловодство, от 04.03.2020 г. до 18.03.2020 г. включително, всеки работен ден от 09.30ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.00ч.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко лице, регистрирано като търговец по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавно или общинско предприятие, кооперация или бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкуретна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 21.04.2020 г., от 11:00 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
Лица за контакт:
Ивайло Николов - 0884779064.