„Подготовка на водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда”

Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 12
3 дни
180 лева

 1.ПРЕДМЕТ      
       Курсът е предназначен за всички лица, които ще изпълняват длъжност „Водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда”, както е определено в чл. 44 точка 4 на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България. Предметът на курса е допълване и осъвременяване на теоретичната и практическа подготовка на лица, притежаващи правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ“, за да придобият правото да управляват самостоятелно плавателен съд до 40 БТ в местно плаване с до 35 души. Чрез опресняването и придобиване на нови знания за безопасността да се осигури безопасност за живота и здравето на лицата на борда.
            2.ЦЕЛИ  
          Лицата, които успешно преминат този курс трябва:
-     да познават: - разпоредбите на националното законодателство по отношение изискванията и документите при извършване на сезонен превоз на пътници; проверките на плавателния съд и оборудването му, които трябва да се извършват преди отплаване и начините за изпълнение; мерките за осигуряване безопасност на пътниците при качване, слизане и престой на борда; заплахите за сигурността и мерките за постигане сигурност на пътниците и плавателните съдове; задълженията и случаите, при които трябва да се докладва на гранична полиция, МСКЦ и РКТ - Черно море и използваните технически средства; и
-     да умеят да: - извършват проверка и оценка на годността на плавателния съд да изпълни предстоящо плаване; да получават и оценяват прогнозата за времето и съобщенията за навигационната обстановка в района на плаване; да провеждат инструктаж за безопасност на пътниците преди излизане на плаване; напътстват пътниците в случай на напускане плавателния съд и да извършват претърсване за изостанали пътници; изготвят списък на пътниците и предават екземпляр на брега; предават информация от и до РКТ - Черно море и гранична.
3.ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИЯ КУРС
         Обучението се провежда присъствено в одобрена от ИА”Морска администрация” лекционна зала, а практическите занятия на плавателен съд, предназначен за сезонен превоз на хора. Часовете, посочени в тематичния план и учебната програма са учебни часове по 45 минути. Курсът се организира, провежда и документира в съответствие с процедурите от СУК на БМКЦ. Занятията се планират така, че да не надвишават 10 часа дневно. Тяхната методическа последователност и почивки се определят в разписанието на занятията в курса - Приложение № 3.
При започване на курса на курсистите се предоставят учебни помощни материали (тематичен план, разписание на занятията, записки на курсиста), а в Тема № 1 се разясняват предметът и целите на курса, както и мерките за безопасност по време на провеждането му. Преподавателят, в зависимост от нивото на усвояване на материала от обучаемите по дадена тема, може да променя продължителността на определената лекция или практическо занятие за сметка на лекция/практическо занятие по същата тема. Курсът завършва с провеждане на теоретичен и практически изпит – изпълнение на пракрическа задача.
Курсът е присъствен. Лица,  отсъствали повече от 10% от часове по теория или практика, се изключват от подготвителния курс.
 4.ВХОДНИ СТАНДАРТИ
                 Всяко лице, за да бъде включено в курса трябва да отговарят на следните изисквания:
-     да притежава валидно свидетелстно за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ“,
-     да е на възраст над 20 години,
-      да е преминало курс „Управление на тълпата“ на борда на пътнически кораб (Пр. V/2, т.4, A-V/2, т.1 на STCW),
-      да е здравословно годно, потвърдено чрез медицинско свидетелство издадено от упълномощено медицинско заведение,
-     да притежава плавателен стаж най-малко 12 месеца като „Водач на кораб до 40 БТ“ извършвал сезонен превоз на хора с до 12 души на борда.
За записване и допълнителна информация, моля свържете се с нас на телефони 052 380574, 052 380575, 052 380534