Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило ІІ/2 раздел А-ІІ/2 и B-V/b* B-V/c* на Конвенцията STCW 78, както е изменена и допълнена, Гл.49 от Кодекса на федералните правила на САЩ, Глава 1.3 от Кодекса IMDG за работещите в пристанищата и на националния стандарт за тази подготовка на ИА”МА” от септември 2017
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 18
4 работни дни - 41 учебни часа за първоначален курс и 8 учебни часа за опреснителен курс
промоционална цена 230 лв. за първоначален и цена 90 лв. за опреснителен курс - през юни 2019

  ПРЕДМЕТ      
Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, определени от корабопритежателя, които са натоварени със задължения по класификация, опаковане, обозначаване/етикиране, изготвяне на товарни планове/сегрегация, укрепване, товаро-разтоварните операции и грижата по време на превоза,  изготвяне на транспортни документи на опасни, рискови и вредни товари (опасни товари - (ОТ)) в твърда и/или пакетирана форма. В този курс може да се обучават и лица, работещи в пристанища, натоварени с организацията и контрол по обработката на тези товари. Курсът включва обучение за свойствата и класификацията на товарите, изискванията към опаковките и етикирането, сегрегацията им на борда, товарене/разтоварване, грижите за товарите по време на преход, както и мерките за безопасност при работа с тях и за предпазване морето от замърсяване.
Програмата е предвидена да отговори на изискванията за подготовка, посочени в Раздели А-II/1, А-II/2, А-II/3, B-V/b и B-V/с на Конвенцията STCW78, както е изменена и допълнена и на глава 49 от кодекса на федералните правила на САЩ и на глава 1.3 от IMDG кодекса за работещите в пристанищата. Програмата е предвидена да се използва и за провеждане на опреснителен курс
2.ЦЕЛИ  
Лицата, които успешно преминат този курс, трябва:
да познават–подробните инструкции относно класовете товари и техните основни химични и физически свойства, класификацията и етикирането, изискванията за опаковане и към самите опаковки, изискванията за съхраняване, сегрегация на различните видове на борда на кораб в зависимост от начина на превоз, мерките за безопасност при обработка на тези товари, съдържанието и начина за работа с кодексите, регламентиращи превоза на ОТ, документацията, както са определени в IMDG кодекса и неговите допълнения, както и системите за доклади при инциденти с ОТ и вещества, замърсители на морската среда.
 
и да могат да - прилагат изискванията за превоз на ОТ при съставяне на товарен план за превоз и укрепване на ОТ; планират и извършват безопасно товаро-разтоварни операции; извършват проверка на опаковки и маркировки за допустимост за превоз; упражняват контрол върху операциите с ОТ; изготвят и поддържат необходимите документа за превоз; прилагат аварийните процедури в съответствие със спецификата на товара ,изготвят и изпращат доклади за инциденти с ОТ и извършват ефективен контрол над опасностите и управление риска на борда на кораба.
 
ВХОДНИ СТАНДАРТИ
 
      Обучаемите трябва да притежават правоспособност от оперативно, управленско или изпълнителско  ниво за палубна или машинна команда. Лицата извън офицерския състав, които искат да преминат този курс, трябва да притежават сертификат “Basic Safety Training”. Бреговият персонал, ангажиран с обработката на ОТ, трябва да има най-малко средно образование.

 ДОКУМЕНТ (СВИДЕТЕЛСТВО) ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС
  На база одобрен от директора на съответната дирекция МА протокол, лицето има основание да заяви административна услуга за издаване на свидетелство “Обработка и превоз на пакетирани и твърди, опасни, рискови и вредни товари“/“Handling and carriage of dangerous, hazardous and harmful cargoes in packaged and solid bulk form” в ИА“МА“. Издаваното свидетелство от ИА“МА“ е със срок до 3 години, считано от датата на издаване.
**За целта, считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена държавна такса за издаване на съответното свидетелство.
 За подновяване на свидетелство с изтекъл срок на валидност, лицата преминават опреснителен курс  8 учебни часа и полагат изпит.