Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА"

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Раздел A-VI/2 параграф.5-8, Табл A-VI/2-2 на STCW'78, както е изменена и IMO моделен курс 1.24
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 6
3 дни
440 лв при провеждане на курса на български език


Курсът осигурява тренировка и обучение на морските лица по спускане и управление на бързоходна дежурна лодка и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на сертификат, определени от Правило (Пр. VI/2т.5-8, Табл. А-VI/2-2)на STCW 78, както е изменена, ММО моделен курс 1.24и Директива 2008/106/ЕO на Европейския парламенти на Съвет.

Целта на курса е да подготви обучаемите за изграждане и поддържане на съответното ниво на подготовка и компетентност при спазване на стандартите, нормите и препоръките, посочени в Конвенция STCW 78, както е изменена,Пр. VI/2, табл.А - VI/2-2, ММО моделен курс 1.24 и Директива 2008/106/ЕO на Европейския парламенти на Съвет,по въпросите на:
-   управление на бързоходна дежурна лодка при всякакви условия
-  спускане и вдигане на бързоходна дежурна лодка при лошо състояние на времето и морето
-   обслужване на двигателя на бързоходна дежурна лодка,
-   използване на наличното оборудване в бързоходната дежурна лодка, включително оборудването за    комуникация и сигнализация между бързоходната дежурна лодка и хеликоптер или кораб.
-  използване на шаблоните за търсене и спасяване.


 
Входни стандарти
-За допускане в курса курсистите трябва да са медицински годни и да представят сертификати за преминато обучение в курсовете "Основна подготовка по въпросите на безопасността" и  ‘ProficiencyinSurvivalCraftandRescueBoat, различна от FastRescueBoat’ в съответствие с правило VI/2 т. 1 на STCW 78(както е изменена).
Сертификат  -След успешно завършване на курса, Морска администрация издава на обучаемите сертификат 'Proficiency in fast rescue boats” с валидност 5 години.
По заявка курсът се провежда и на английски език.
По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.