Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА"

Курсът е разработен по изискванията на Гл. VI т. 2 от Конвенцията STCW 78, както е изменена през 2010
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 18
5 дни
330 лв.

Курсът е предназначен да подобри медицинската подготовка на старшия команден състав, за да оказват адекватна първа медицинска помощ и медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба на море, докато бъдат поети от квалифицирано медицинско лице.
В съответствие с правило VІ/4 и Табл.А-VI/4 т. 2 от STCW 78 (както е изменена през 2010), наетите от компаниите офицери се задължават да представят документ, потвърждаващ, че за период от 5 години са покрили нормите за медицинска подготовка.
Обучението в курса е съобразено с изискванията ИМО моделен курс 1.14  и изискванията на Директива 2008/106/ на Европейския парламент и Съвета на ЕО.
  Входни стандарти - участниците в курса трябва да са работили на кораб и да имат морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност в съответствие с изискванията на STCW 78 (както е изменена) и да притежава валиден сертификат за преминато обучение в курсовете"Elementary First Aid" и “Proficiency in Medical First Aid”.

Сертификат - аа успешно завършилите курса Морска администрация  издава свидетелство“Proficiency in Medical Care on Board Ship” в съответствие с правило VІ/4 и А-VI/4 т.4-6 от  STCW 78 (както е изменена през 2010), потвърждаващ тяхното обучение и компетентност при оказването на медицински грижи на борда на кораба
Обучението се провежда в специализиран медицински кабинет.
По заявка, курсът се провежда и на английски език.