Управление на товарните операции на танкер-химикаловоз

(Пр.V/1-1 т. 6.3 и A-V/1-1 т.3, табл.V/1-1-3 на STCW 78, както е изменена).
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 12
7 дни, 60 учебни часа
600 лв при провеждане на курса на български език

Този курс е предназначен да предостави знания на лицата от корабния екипаж, на които е възложено изпълнение на товаро-разтоварните операции на танкер-химикаловоз. Курсът включва обучение по основите и процедурите на товаро-разтоварните и баластните операции, безопасността и мерките за предотвратяване на замърсяване, както и процедурите и правилата за работа на различни видове танкер-химикаловози и товари. Курсът се провежда с използване на одобрен специализиран симулатор за товарно-разтоварни операции с модел на танкер-химикаловоз.
Програмата отговаря на изискванията за подготовка, посочени в Правило V/1-1 т.6.3 и А-V/1-1 т. 3, таблица V/1-1-3 на Конвенцията STCW’78, Директива 2008/106/ЕО, както са изменени и допълнени и националния морски стандарт за тази подготовка на ИА „МА”.
Обучаемите трябва да притежават свидетелство за правоспособност за съответната длъжност. Допълнително трябва да са завършили курсове “Advanced Training in Fire Fighting” и „Basic Training in Oil and Chemical Tanker cargo operations” и да притежават съответните свидетелства. Да притежават плавателен стаж на оперативно ниво на танкер-химикаловоз  най-малко 3 месеца, доказан с удостоверение за плавателен стаж, или един месец плавателен стаж на длъжност „дубльор” на лице, извършващо товаро-разтоварни операции и да са участвали в не по-малко от 3 товарни и 3 разтоварни операции на нефтен танкер под ръководството на отговорният за това офицер, отразени в попълнен за целта дневник (по ISF модел).
 На успешно завършилите кypca и отговарящи на изискванията за стаж лица,  РД “Морска администрация” издава сертификат "Advanced Training on Chemical Tanker Cargo Operations" по форма, предвидена в Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
**За целта, считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена  държавна такса за издаване на съответното свидетелство.
По заявка на клиенти курсът може да се провежда и на английски език.