Повече от 40 години традиция и професионализъм в обучението на морски лица

Повече от 40 години традиция и професионализъм в обучението на морски лица Повече от 40 години традиция и професионализъм в обучението на морски лицаПовече от 40 години традиция и професионализъм в обучението на морски лицаПовече от 40 години традиция и професионализъм в обучението на морски лица

            Създаден  през 1974 година от Министерство на транспорта и Министерство на образованието като ведомствен учебен център,  БМКЦ изминава дълъг път до утвърждаването си през 1989 г. като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт.
        От 2000 г. БМКЦ е самостоятелно търговско дружество, предлагащо  на моряци от различни държави качествена подготовка, съгласно националните и международни стандарти за компетентност на морските лица.
       От февруари 2008 г. Центърът е еднолично акционерно Дружество 100 % собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а негов принципал – Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
          Използваните в Центъра съвременни методи за обучение, непрекъснатото обновяване на техническите средства, осъвременяването на учебните програми,  привличането на преподаватели с богат практически и теоретичен опит определят високия престиж на БМКЦ сред българските учебни институции и важната му позиция в областта на българската морска индустрия. 
     Основната част от курсовете на БМКЦ се провеждат по одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация” програми, а голяма част от тях се провежда и на английски език.
         Високото ниво на учебния процес се постига с използването на най-съвременни морски симулатори – навигационен мостик, машинно отделение и симулатор за товарни операции с течни товари на фирма "Кьонгсберг".Тяхното съвместно ползване осигурява обучение на морски командни кадри в условията на един виртуален кораб, експлоатиран в симулирана виртуална среда.
      На 18.03.2011 г. в рамките на ежегодна сервизна визита за поддръжка, обновяване и надграждане на симулатор корабен мостик „Поларис”, единственият в България симулатор за управление маневрите на кораба - клас А, по стандарт 2.14 на класификационната организация DNV, беше осъществен проектът „ Виртуален кораб”, който се изразява във функционално, физическо и комуникационно свързване на много-функционалните  лицензирани тренажори „Машинно отделение–Нептун” и „Корабен мостик-Поларис”, произведени от Kongsberg Maritime SA, Норвегия .
Осъществяването на този проект дава практически неограничени възможности за комплексно съвместно обучение на вахтени и старши офицери от палубна и машинна команда в редица направления и в пълно съответствие на най-новите изисквания на Международната Конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците /STCW/.
БМКЦ още веднъж доказа, че е институция, чийто приоритет е качеството на квалификационното обучение на българските морски кадри и една от малкото, които разполага с реална материална база, отговаряща на всички национални и международни стандарти.
„Виртуалният кораб”, какъвто по същество представлява симбиоза от двата съвместно работещи симулатора, позволява да се разширят възможностите за обучение на цял екипаж, като се отработят въпроси от комуникационно и експлоатационно естество, възникващи при нормалната и аварийна експлоатация на кораба. Няколко примера за такива сценарии ( без списъкът да е изчерпателен) :
1. Подготовка за отплаване.
2. Маневриране и начало на морски преход.
3. Край на морски преход, преминаване в маневрен режим, заставане на кей.
4. Нормална и аварийна навигация в открито море и теснини, ситуации изискващи маневриране с главен двигател, навигация и експлоатация на главен двигател в екстремални хидрометеорологични условия, действия при аварийни ситуации – „човек зад борд”, „засядане”, „сблъскване”, ”нефтен разлив”, ”търсене и спасяване”, ”пиратски нападения”, ”плаване в конвой” и др.
5. „Аварийно управление на корабни двигатели с вътрешно горене”
6. „Аварийно управление на рулевата машина”
7. „Действия при пожар на борда” и т.н.
 В допълнение на съществуващата богата база данни от  корабни модели и симулирани райони за упражнения, с цел поддържане високото ниво на обучението по морска сигурност и безопасност, морско търсене и спасяване, защита на околната среда и борба с нефтени разливи, допълнително бяха инсталирани:
-          проливът Дарданели, Турция
-          Суецки канал (вкл. Порт Саид), Египет
-          модели на пиратски плавателни съдове, спасителни лодки
-          „прожектор за търсене” и др.
   Голяма ефективност на обучението осигурява и реалната среда,  създадена на Полигона за практическа подготовка на морски лица, съвременни бързоходни и спасителни лодки, монтирани лодбалки и кранбалки, противопожарният полигон, специализираните лаборатории, учебно-ветроходният кораб „Калиакра”.
    БМКЦ е акредитиран от Морската администрация за провеждане на всички видове подготовки на морски кадри, изисквани по Конвенцията STCW. 
Системата за управление на качеството в Центъра е освидетелствана от Лойд Регистър QA за съответствие със стандарта ISO 9001:2015. 
  БМКЦ провежда обучение в над 40 различни форми: всички видове курсове по специална и допълнителна подготовка по изискванията на STCW, курсове за повишаване на морска правоспособност и придобиване на професионална квалификация – водач на кораб до 40 БТ, курсове за работа на специални типове кораби, тренажорна подготовка на навигатори, механици,  компютърно обучение, обща и специализирана езикова подготовка. В тясно сътрудничество с корабни компании и техни агенти БМКЦ разработва допълнителни програми за специализирано фирмено обучение.
От ноември 2003, покривайки изискванията на Морската администрация на Великобритания, БМКЦ е и одобрен център за провеждане на тестове MARLINS .
 Контакти: гр. Варна 9026, ул. “Васил Друмев” № 73,
Тел. 052 380517, 052 380574, 052 380575, факс 052 302503, e-mail: bmtc@bmtc.bg