Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми

задължителен курс за корабни механици и електромеханици по изискванията на STCW 2010
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 6
5 дни
750 лева

Обучението в този курс осигурява подготовката на екипажа за безопасна експлоатация и поддържане на съвременните корабни енергетични уредби. Инженерните екипи от корабния екипаж, обслужващ енергетични уредби, се подготвя като оторизиран състав на екипажа, който е в състояние да поддържа и спазва процедурите за безопасна експлоатация, защитното обзавеждане  и апаратурата, осигуряваща котрола и оповестяване на състоянието.
            Курсът е за корабни механици и електромеханици. По време на занятията се търсят и обосновават оптимални решения по конкретни казуси и проблемни обзавеждания. Специално внимание е обърнато на принципите, начините на анализ, проверките и настройката на сложни автоматизирани системи за управление на процеси в корабите, по конкретна корабна документация и проблеми от практиката.Курсът е в съответствие с измененията на конвенцията STCW78 от 2010г.(ChIII, A-III/I и ChVIII, A-VIII/2).
Курсът се провежда на български език.
Курсът се наблюдава от Морска администрация, която при успешното му завършване, издава съответния сертификат.