Подготовка за работа на танкер-газовоз - НОВ курс по STCW 2010

По правило V/1-2 para 2.2 на Конвенцията STCW, както е изменена през 2010
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни
300 лв.

За обучение на корабни офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер-газовоз и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на STCW 78, както е изменена. Курсът включва обучение по основите и процедурите на безопасността и предотвратяване на замърсяването, схемите на различните видове танкери за превоз на втечнени газове, видовете товари, опасностите и устройствата за обработката им.
Този курс се базира на IMO“ModelCourse 1.01 – Tanker Familiarization” и “Model Course1.05 – “Liquefied Gas tankers Familiarization  съответствие с от Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на Конвенцията   STCW 78,както и на Директива 2008/106/ЕО.
Входни изисквания - Обучаемите трябва да имат завършени одобрени от ИАМА курсове no първоначална подготовка по безопасност съгласно Правило VІ/1 и А- VІ/1 от Конвенция STCW 78, както е изменена през 2010, медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословна годност. При започване на курса представят и диплома за завършено образование и документ за удостоверяване на самоличността.
 **Считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена  държавна такса за издаване на съответното свидетелство.