Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта

одобрен курс по националния стандарт на ИА"МА"
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 12
5 работни дни
620 лева за обучение, провеждано в група, на български език

Курсът е предназначен за  допълнителна подготовка на лицата от машинна команда за безопасна експлоатация и поддържане на корабно електрообзавеждане за високо напрежение над 1000 волта, както и знанията и уменията на освидетелстваните преди 01.01.2012 г. механици и електромеханици да се приведат в съответствие с изискванията на промените в Международната конвенция за вахтената служба, нормите за освидетелстване на моряците от 2010 г и Чл.88 (4) т3 от Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България и националния стандарт за тази подготовка.
Цели:
Електромеханиците, електротехниците и механиците, обслужващи високоволтови електроенергийни уредби с напрежение над 1000 волта, да се подготвят така, че да познават, експлоатират и поддържат безопасно електроенергийни уредби с напрежение над 1000 волта, при спазване на процедурите за безопасна експлоатация, защитното обзавеждане, а също така и апаратурата, осигуряваща контрола и оповестяването на състоянието им.
        Лицата, които успешно преминат този курс, трябва:
Да познават – устройството и безопасната експлоатация и обслужване на корабни електрически системи за високо напрежение; мерките за защита на екипажа срещу токов удар, пожар обгаряне и други опасности, предизвикани от напрежения над 1000 волта; процедурите при отказ за изключване на електрозахранването; комуникациите по време на аварийни ситуации; възможностите за проследяване на процесите по конкретни електрически схеми; методиката за провеждане на анализи за определяне на повредени блокове и елементи от електрообзавеждането на кораба.
и да могат: - да подбират правилно личните предпазни средства в зависимост от конкретната задача, която ще изпълняват, да боравят безопасно с корабните устройства и системи с напрежение над 1000 волта своевременно и правилно да докладват за аварийни ситуации; да реагират точно и бързо при аварийни ситуации на кораба; да извършват и документират проверки на корабното обзавеждане, работещо с напрежение над 1000 волта.
Курсът се провежда по одобрена от Морска администрация учебна програма.
**Считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена  държавна такса за издаване на съответното свидетелство.