Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г.

Курсът е разработен в съответствие с Правило Reg. V/1; A-V/1 на Конвенцията STCW'78, както е изменена
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 14
7 дни
600 лв

Курсът е предназначен за обучение на корабни офицери и други длъжностни лица на борда на танкер-химикаловоз, непосредствено ангажирани с товаро-разтоварните операции. Програмата отговаря на изискванията за подготовка - Правило V/1 и А-V/1 точки 15-21 на Конвенция STCW 78, както е изменена. Курсът включва обучението по основите и процедурите на товарните операции, безопасността и предотвратяване на замърсяването, процедурите и правилата при различните видове танкер-химикаловози и товари. Курсът се провежда с използване на специален симулатор на танкер-химикаловоз, одобрен от DNV.
Обучението в този курс отговаря на моделния курс на ММO 1.04 –„Специализирано обучение за работа на танкер-химикаловоз” от 2006 и на Директива 2008/106/ на Европейския парламент и Съвета на ЕО.
Входни стандарти: Обучаемите трябва да имат плавателен стаж и завършени одобрени от ИА”МА” курсове "Противопожарна подготовка по разширена програма" и “Подготовка за работа на танкер и танкер-химикаловоз"

ДОКУМЕНТ (СВИДЕТЕЛСТВО) ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС
На лицата, успешно завършили курса, БМКЦ издава удостоверение за завършен курс. 
На успешно завършилите кypca след придобиване на плавателен стаж на танкер-химикаловоз най-малко 3 месеца, доказан с удостоверение за плавателен стаж, или с плавателен стаж най-малко един месец на длъжност дубльор и документирано в дневник за плавателна практика участие в не по-малко от 3 товарни и 3 разтоварни операции на танкер-химикаловоз под ръководството на отговорното за тези операции лице на борда, РД “Морска администрация”  издава  свидетелство за професионална квалификация "Advanced Training on Chemical Tanker Cargo Operations" по форма, предвидена в Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България

 Курсът  се провежда и на английски език по допълнително договаряне.
 
По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.