Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА"

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило VI/4 параграф 1-3 на STCW' 78, както е изменена през 2010
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 12
Maximum: 16
4 дни
250 лв.

Курсът е предназначен за корабни офицери и други лица, оказващи първа медицинска помощ на моряците на борда на кораба. В съответствие с правило VІ/4 т.1 и А-VI/4 т.1-3 отSTCW 78 (както е изменена), назначаваните от компаниите офицери се задължават да представят документ, че за период от 5 години са покрили нормите за медицинска подготовка.
 Обучението в този курс е съобразено с изискванията ММО моделен курс 1.14 , Директива 2008/106/, Директива 2012/35 на Европейския парламент и Съвета на ЕО и националния морски стандарт на ИА "МА" за тази подготовка.
Целта на курса е успешно завършилите го лица да повишат и затвърдят своите знания и умения за оказване на първа медицинска помощ, при нещастен случай или заболяване на борда на кораба до момента на пристигане на квалифицирана медицинска помощ.
 Входни изисквания - участниците в курса трябва да имат морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност в съответствие с изискванията на STCW 78 (както е изменена) и да притежават сертификат за преминат курс "Elementary First Aid", да са медицински здрави - удостоверява се с валидно медицинско свидетелство -  и да са навършили 18 години.
На успешно завършилите курса и преминали писмения и практическия заключителен  тест Морска администрация  издава сертификат “Proficiency in Medical First Aid” в съответствие с правило VІ/4 т.1 и А-VI/4 т.1-3 от  STCW 78 (както е изменена), потвърждаващ тяхното обучение и компетентност в оказването на първа помощ на пострадали на борда на кораба.Сертификатът се издава или презаверява на всеки 5 години.
В съответствие с процедурите на ИА "МА" заключителните тестове се видеозаснемат.
По заявка курсът се провежда и на английски език