УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ТАНКЕР ГАЗОВОЗ

Курсът е разработен по ИМО моделен курс 1.05 и по изискванията на Правило V/1 и A-V/1, т.22-34 oт Конвенцията STCW 78, както е изменена
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 16
7 работни дни
600 лева

           Този курс осигурява обучението на капитани, гл. механици, офицери и други лица  носещи непосредствена отговорност за товаренето, разтоварването, превозването и операциите с товара. Курса  включва обучение по процедурите по безопасността на танкер газовоз , противопожарни мерки и системи, предпазване от замърсяване, безопасна практика и задължения съгласно закони и правила, включително управление на риска на борда на танкер-газовоз. Програмата отговаря на изискванията за подготовка - Правило V/1-2  т. 4.3 и A- V/1-2 т. 2, Табл. V/1-2-2 на Конвенцията STCW 78, както е изменена. Курса се провежда с използване на  специален симулатор на танкер-газовоз.
Обучението в този курс отговаря на  IMO “Model Course 1.05 – Specialized Training on Luquified Gas Tankers”  и на Директива 2008/106/ЕО.
Входни стандарти: Обучаемите трябва да имат свидетелство за съответната правоспособност и трябва да имат завършени одобрени от ИА”МА” курсове “Advanced Training in Fire Fighting” и “Basic Training on Liquefied Gas Tanker Cargo Operations”.
Сертификат:
На лицата, успешно завършили курса, БМКЦ издава удостоверение за завършен курс. 
На успешно завършилите кypca РД “Морска администрация”  издава  свидетелство за професионална квалификация. Изискване за издаването му е придобиване на плавателен стаж на танкер-газовоз най-малко 3 месеца, доказан с удостоверение за плавателен стаж, или с плавателен стаж най-малко един месец с участие в не по-малко от 3 товарни и 3 разтоварни операции на танкер-газовоз под ръководството на офицера, изпълняващ товаро-разтоварни операции, отразени в  в дневник за практическа подготовка. Документирането трябва да покрива най-малко подготовката, отразена в Правило В-V/1 т.10 – 19, 22 и 23. РД “Морска администрация”  издава  свидетелство "Advanced Training on Liquefied Gas Tanker Cargo Operations" по форма, предвидена в Приложение 12 на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България  
По заявка на корпоративни клиенти този курс се провежда и на английски език.
По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.