Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка

Курсът е разработен в съответствие с Глава Ch.VI/2 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена и националния морски стандарт за това обучение
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 12
Maximum: 16
4 дни
цена 340 лв.

Курсът е задължителен за моряци, в чиито отговорности са включени задължения за поддържане и използване на спасително средство, както са определени в Приложение I oт Правило VI  или от допълнителни специфични  изисквания на корабопритежателя.
 Курсът е одобрен от Морска азминистрация като съответстващ  на минималните задължижелни изисквания за това обучение по Глава VI, Раздел VI/2 и таблица A VI/2-1 на Конвенцията  STCW 95, както е изменена, Директива 2008/106/EC, IMO моделен курс 1.23 и националния морски стандарт.
След активното участие на курсистите и успешно представяне на писмения изпит и на практическия изпит в края на курса, Морска администрация издава съответния международно валиден сертификат със срок 5 години.
За практическата част на курса курсистите са длъжни да си осигурят подходящи работни обувки, ветроупорно облекло, плътно прилепваща шапка, гащеризон.
Входни стандарти: средно образование, минимум 16  години, здравословна годност, доказана с медицинско свидетелство, преминато обучение в курс "Обща подготовка по въпросите на безопасността".
Писменият и практическият изпит, както и практическите занятия в този курс се видеозаснемат, както се изисква от ИА "Морска администрация".
Най-късно в деня на започване на курса е необходимо да представите в стая 237 на БМКЦ следните документи:
- Фото копие на валиден сертификат за курс „Основна подготовка по безопасност на море
-Фото копие на валидно свидетелство за морска правоспособност./ако имате издадено такова/
-Фото копие на лична карта – лице и гръб и собствениръчно заверено с текст: „Вярно с оригинала!” и личен подпис.
-Фото копие на Диплом за завършено основно, средно или висше образование – 1- ва страница.
-Медицинско свидетелство (Фото копие) от личен лекар или актуално медицинско свидетелство от одобрена от ИА Морска Администрация болница.
По заявка на потребители, този курс се провежда и на английски език.