Управление на операциите на нефтен танкер

Курсът е разработен в съответствие с Глава Ch.V/1-1 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена, моделен курс 1.02 на ММО и националния морски стандарт от 2016 г.
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 12
7 работни дни
600 лв

Курсът е предназначен  за обучение на корабни офицери, непосредствено ангажирани с товарно-разтоварните операции на нефтен танкер.
Учебната програма е разработена според изискванията на Пр.V/1-1 т. 3 и Раздел  A-V/1-1 т. 2 а STCW 78, както е изменена, и  националния морски стандарт за тази подготовка на ИА "МА" от 2016 г.
 Учебното съдържание е  в съответствие с моделен курс 1.02 на Международната морска организация - Специализирано обучение за работа на нефтен танкер” и Директива 2008/106/EС.
Курсът акцентира върху изграждане на уменията за спазване на изискванията за лична безопасност, безопасност на екипажа и товара, предпазване на морската среда от разливи, познаване на процедурите и наредбите за работа на нефтени танкери, превозващи различни видове товари.
Практическите занятия се провеждат на одобрен от DNV симулатор за работа с техни товари (Cargo Hadling Simulator), произведен от фирма "Kongsberg AS".
 
Входни изисквания
 Обучаемите трябва да притежават свидетелство за правоспособност за съответната длъжност. Допълнително трябва да са завършили курсове “Advanced Training in Fire Fighting” и „Basic Training in Oil and Chemical Tanker cargo operations” и да притежават съответните свидетелства.
 ДОКУМЕНТ (СВИДЕТЕЛСТВО) ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС
 На лицата, успешно завършили курса, БМКЦ издава удостоверение ‘Advanced Training on Oil Tanker Cargo Operations"  на български и английски език. На успешно завършилите кypca РД “Морска администрация” издава сертификат "Advanced Training on Oil Tanker Cargo Operations" по форма, предвидена в Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България – при придобит от курсиста на плавателен стаж на нефтен танкер най-малко 3 месеца, доказан с удостоверение за плавателен стаж, или  един месец документиран  в попълнен за целта дневник за плавателна практика стаж с участие в не по-малко от 3 товарни и 3 разтоварни операции на нефтен танкер под ръководството на отговорен за това офицер.
 
  Курсът се провежда и на английски език по допълнителна уговорка с клиента.
По изискванията на Морска администрация, курсът се видеозаснема.
 По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.