Chief and Second engineers - mandatory prep course for batchelors and 3rd degree professional qualification

mandatory course as required by Ordinance No 6 and the national standard for prep training of marine engineers
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 12
Maximum: 24
330 training hourse
2160 BGN; course language Bulgarian

Chief Engineer over 3000 кW (as per Art. 37, p.1,  A),Chief Engineer over 3000кW (as per Art. 37, p.4, E) and Second Engineer from 750 tо  3000 кW (as per но чл. 37, Art. 37, p.4, E of the Ordinance No 6 from April 2012)   
This course is mandatory for all engineers, applying for higher maritime competency, as follows:
- for Chief engineers over 3000 кW , (Art 37, p 1)
а) university degree in Marine Engineering, batchelor and
b) certificate for maritime competency Second engineer over 3000 кW or chief engineer from 750 to 3000 кW and
c) seagoing service:
аа) 36 months, 12 months as a second engineer on ship over 3000 кW or
бб) 24 months as a chief engineer on ship from 750 tо 3000 кW;
- for „Chief engineer from от 750 до 3000 кW”, (as per Atr.37, p. 2
   а) university degree in Marine Engineering, batchelor and  or secondary school education and 3rd degree professional qualification in Marine Engineering and
   b) certificate for maritime competency Second engineer over 3000 кW or chief engineer from 750 to 3000 кW or
   в) seagoing service 12  months as a second engineer on ship with AS over 750 кW;
- за „Втори механик над 3000 кW”, съгласно чл.37, точка 4
   а) висше образование по специалност “Корабни машини и механизми” степен бакалавър или средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по специалност “Корабни машини и механизми” и
   б) свидетелство за правоспособност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 кW и
в) плавателен стаж от:
аа) 12 месеца като вахтен механик на кораб с КСУ над 750 кW, когато лицето има висше образование или
бб) 24 месеца, когато лицето има средно образование;
- за „Втори механик от 750 до 3000 кW”, съгласно чл.37, точка 5
а) средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по специалност “Корабни машини и механизми” и
б) свидетелство за правоспособност вахтен механик на кораб с пропулсивна мощност на  КСУ над 750 кW и
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност вахтен механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 кW.
Документ за завършен курс - курсистите,преминали отделните части (функции) от курса и успешно положили планираните вътрешни изпити по отделните функции, се вписват в протокола за съответната функция.

Курсистите,преминали всички части (функции) от курса и успешно положили планираните вътрешни изпити по всички функции в рамките на две календарни години, получават удостоверение за завършен курс. (Вид на удостоверението – Приложение1)Certificateform – Appendix 1