Водач на кораб до 40 БТ /Корабен моряк/

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 18
15 дни
цена за курс на български език 400 лв.

Курсът е задължителен за всички лица, които искат да придобият правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ" по море.

Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило ІІ/2 раздел А-ІІ/2 и B-V/b* B-V/c* на Конвенцията STCW 78, както е изменена и допълнена, Гл.49 от Кодекса на федералните правила на САЩ, Глава 1.3 от Кодекса IMDG за работещите в пристанищата и на националния стандарт за тази подготовка на ИА”МА” от септември 2017
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
4 работни дни - 41 учебни часа за първоначален курс и 8 учебни часа за опреснителен курс
промоционална цена 250 лв. за първоначален курс само през януари и февруари 2018 ;цена 110 лв. за опреснителен курс

  ПРЕДМЕТ      

Палубен боцман - подготвителен курс за повишаване на правоспособност

Курът е по изискванията на Наредба 6 за НКМЛ и Правило II/5 на Конвенция STCW 78, както е изменена
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
16 работни дни за курсисти с плавателен стаж най-малко 12 месеца като рулеви, и 22 работни дни за курсисти без 12-месечен плавателен стаж на длъжност рулеви
850 лева за курс, провеждан на бълг= език за курсисти с плавателен стаж като рулеви не по-малко от 12 мес, и 1100 лв. за курсисти без 12-месечен плавателен стаж на длъжност рулеви

Цел  - курсистите да придобият знания, умения и практически опит, които да им позволят да допринасят за осигуряване безопасността на корабоплаването, живота и здравето на хората на борда, опазване на морската среда от замърсяване и имуществото на море и др., чрез овладяване на теоретични знания и практически умения пo:
-познаване и прилагане правилата за предпазване съдовете от сблъскване на мope;
-работа със средствата за комуникация, включително комуникации при бедствие; 

Корабен рулеви - подготвителен курс по националния стандарт на ИАМА за тази подготовка

Подготвителен курс за подготовка за явяване на изпит за придобиване на по-висока правоспособност
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 12
14 работни дни /105 учебни часа
цена 420 лв.

Курсът е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност "Корабен рулеви".
Програмата е в съответствие с Наредба 6 за компетентността на морските лица в Република България от 05.04.2012 и националния морски стандарт за тази подготовка.

“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН

Нов одобрен от ИА "МА" опреснителен курс
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 6
1 ден
200 лв. за курс, провеждан на български език

 Предмет на курса

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО

задължителен курс за подготовка за повишаване на морска правоспособност за втори и главен механик
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 12
6 работни дни
860 лева

 Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение на лица, които ще кандидатстват за придобиване на правоспособности от управленско ниво: „Главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”. Програмата е разработена въз основа на изискванията на Конвенция STCW 78, както е изменена, (Пр.

Използване на РЛС и АРСПС за осигуряване безопасност на корабоплаването

Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 8
9 работни дни
1300 лева

 Този курс е предназначен да предостави знания и e за придобиване на умения от лицата, кандидати да бъдат освидетелст

Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта

одобрен курс по националния стандарта на ИА"МА"
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 12
5 работни дни
620 лева - промоционална цена през юни 2017

Курсът е предназначен за  допълнителна подготовка на лицата от машинна команда за безопасна експлоатация и поддържане на корабно електрообзавеждане за високо напрежение над 1000 волта, както и знанията и уменията на освидетелстваните преди 01.01.2012 г.

Подготовка на водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда

     БМКЦ премина успешно проверка на новия курс "Подготовка на водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда"

промоционални и пакетни цени за курсове през февруари 2018

 БМКЦ обявява промоционални цени от по 600 лева на курсовете "Управление на екипа и ресурсите на мостика" /Bridge Team & Resource Management/  и  600лв. за курс "Оперативно използване на електронни карти и системи" /Operational Use of Electronic charts and systems and AIS/
*Цена курс 1000 Волта - 620 лв.
*Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - 330 лв.
*Превоз на опасни, вредни и рискови товари - първоначален - 250 лв

Управление на техническите обекти чрез програмируеми логически контролери НОВ курс в БМКЦ

 Считано от 15.01.2018 г. в БМКЦ влезе в експлоатация лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс", комплексен лабораторен стенд, съдържащ локална мрежа, с 6 работни места
       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели, притежаващи опит в корабната електротехника и автоматика.

Целта на курса е придобиване на необходимите знания и умения по използване на ПЛК за управление на технически устройства и системи.

Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ПРЕЗ март 2018

одобрен курс по националния стандарта на ИА"МА"
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
68 учебни часа
промоционална цена 800 лв. през март 2018!

Курсът е задължителен за кандидатите за явяване на изпит за придобиване на по-висока правоспособност "КДП над 3000 БТ", съгл. Чл. 36 т. 2 буква д на Наредба № 6.
Курсът е разработен в съответствие с рамковата програма на ИА"Морска администрация" и се провежда по одобрена от нея програма.