Водач на кораб до 40 БТ /Корабен моряк/

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 18
15 дни
цена за курс на български език 400 лв.

Курсът е задължителен за всички лица, които искат да придобият правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ" по море.

Подготовка за работа на танкер-газовоз - НОВ курс по STCW 2010

По правило V/1-2 para 2.2 на Конвенцията STCW, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни
300 лв.

За обучение на корабни офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер-газовоз и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на STCW 78, както е изменена.

Използване на РЛС и АРСПС за осигуряване безопасност на корабоплаването

Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 8
9 работни дни
1300 лева

 Този курс е предназначен да предостави знания и e за придобиване на умения от лицата, кандидати да бъдат освидетелствани като вахтени помощник капитани на кораби, които са задължени да бъдат оборудвани с радиолокационна станция (РЛС) и автоматизирано радиолокационно средство за предпазване от сблъскване (АРСПС), така че да могат при изпълнение на задълженията си на вахтени помощник-

Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта

одобрен курс по националния стандарт на ИА"МА"
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 12
5 работни дни
620 лева за обучение, провеждано в група, на български език

Курсът е предназначен за  допълнителна подготовка на лицата от машинна команда за безопасна експлоатация и поддържане на корабно електрообзавеждане за високо напрежение над 1000 волта, както и знанията и уменията на освидетелстваните преди 01.01.2012 г.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010

Пр. V/1-1 t.2.2 и A -V/1-1 т.1 на STCW 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни 42 учебни часа
330 лева

 Този курс осигурява обучението на корабните офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер, и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-1 т.2.2 и A-V/1-1 т.1,

Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило ІІ/2 раздел А-ІІ/2 и B-V/b* B-V/c* на Конвенцията STCW 78, както е изменена и допълнена, Гл.49 от Кодекса на федералните правила на САЩ, Глава 1.3 от Кодекса IMDG за работещите в пристанищата и на националния стандарт за тази подготовка на ИА”МА” от септември 2017
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
4 работни дни - 41 учебни часа за първоначален курс и 8 учебни часа за опреснителен курс
промоционална цена 230 лв. за първоначален и цена 90 лв. за опреснителен курс - през юни 2019

  ПРЕДМЕТ      

Управление на техническите обекти чрез програмируеми логически контролери НОВ курс в БМКЦ

 Считано от 15.01.2018 г. в БМКЦ влезе в експлоатация лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс", комплексен лабораторен стенд, съдържащ локална мрежа, с 6 работни места
       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели, притежаващи опит в корабната електротехника и автоматика.

Целта на курса е придобиване на необходимите знания и умения по използване на ПЛК за управление на технически устройства и системи.

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО

задължителен курс за подготовка за повишаване на морска правоспособност за втори и главен механик
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 12
6 работни дни
промоционална цена през юни 2019 - 750 лв

 Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение на лица, които ще кандидатстват за придобиване на правоспособности от управленско ниво: „Главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”. Програмата е разработена въз основа на изискванията на Конвенция STCW 78, както е изменена, (Пр.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ

Пр.V/1-2 на STCW 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
4 дни, 36 учебни часа
300 лв.

Курсът осигурява обучение на корабни офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер-газовоз и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на STCW 78, както е изменена и националния стандарт

Курс подобряване на знанията и уменията по общоморски английски език

 БМКЦ организира интензивен курс за подобряване на езиковите умения по общ морски английски език. Курсът е за навигатори и механици с познания по английски език, които искат да подобрят и опреснят знанията и уменията си и подготвят за явяване на изпит. Продължителност на обучението 30 учебни часа /5 работни дни/. Цена на курса 196 лв.
Преподавател г-жа Роза Нейчева.
 
За записване тел 052 380574, 380575, 380534

Промоционални цени на курсове ECDIS, BTRM и ETRM

 
- Operational use of ECDIS - Оперативно използване на електронни карти и информационни системи - продължителност: 5 дни, цена - 500 лв.
- Bridge Team and Resource Management  - Управление екипа и ресурсите на мостика - продължителност: 5 дни, цена - 500 лв.
- Engine Team and Resource Management - Управление екипа и ресурсите в машинно отделение - продължителност: 5 дни, цена - 500 лв.