отдел "Учебна дейност и човешки ресурси"

 
Отделът извършва цялостната дейност по координиране планирането и организирането на курсове, записване на индивидуални и корпоративни клиенти, съставяне, поддържане и съхраняване на цялата учебна документация на курсовете, администриране на тестове за оценка на езиковите умения по системата MARLINS, предпечатна подготовка на учебни материали, подбор, оценка и наемане на персонал и др.
 

Български морски квалификационен център е лицензиран учебен център

 
Всички курсове, разработени в съответствие с Конвенцията STCW' 78, както е изменена, са одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", която наблюдава обучението и след успешно завършване на курса издава съответния сертификат.
Курсовете на БМКЦ са разработени в съответствие с препоръките на съответните моделни курсове на Международната морска организация.

катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"

Катедра "Безопасност и сигурност в корабоплаването" провежда обучения по изискванията на Международната конвенция STCW 78', както е изменена, по програми, одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Провеждани курсове:

Симулаторно обучение на навигатори

БМКЦ реализира проекта за първия в България „ Виртуален кораб”
 

Курсове "Машинна команда"

звено курсове "Машинна команда" е специализирано към разработване и провеждане на курсове за първоначално обучение на механици на всички нива - от моторист до главен механик, както и  за допълнително специализирано обучение за повишаване на знанията и подобряване на ученията на корабни механици.
Курсове:

Списък на най-често провежданите курсове в БМКЦ

 
  БМКЦ провежда над 40 вида курсове, разпределени в следните основни групи:
     Подготовка за повишаване на правоспособността
 -Водач на кораб до 40 БТ
-Подготвителен курс за механици от управленско ниво /с ОКС магистър/
-Подготвителен курс за навигатори от управленско ниво /с ОКС магистър/
 

Общи условия за записване в курсове на БМКЦ

Общи условия за обучение в курсове в БМКЦ – ЕАД
   І. Общи положения
   1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между БМКЦ и неговите потенциални курсисти.
  Общите условия са сила от 01.05.2018 г. и имат задължителен характер за всеки курсист.
ІІ. Описание на услугата

Ред за започване и участие в курсовете на БМКЦ

След като се запишете за курс на място в БМКЦ, по телефон: 052 380574, 052 380575, 052 380534 и 052 302501, по електронна поща или чрез сайта, специалистите обучение от отдел "Учебна дейност и човешки ресурси" ще се свържат с Вас с потвърждение на началната дата и час и изискванията за документите, които трябва да представите и работното облекло, /ако е необходимо такова/.
Преди започване на курса, чиято дата и час са посочени в седмичното разписание, моля представете в отдел "УДЧР" стая 237 следните документи:

звено курсове "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"

 

 Преподавателите от това звено курсове  разработват и провеждат курсове за опресняване и повишаване на знанията и подобряване на ученията на палубни офицери от търговския флот в следните курсове:
- краткосрочни курсове, по изискванията на Конвенцията  STCW' 78 , както е изменена, и в съответствие с моделните курсове:

Полигон за практическа подготовка на морски лица

Полигонът за практическа подготовка е разположен  в канала на Варненското езеро, в Южна промишлена зона.

Полигонът разполага с две учебни зали, противопожарен полигон, полигон за спасителни лодки и кранбалка.

Елементарни познания за сигурността на кораба

Курсът "Елементарни познания за сигурността на кораба" е задължителен за всички лица от изпълнителско ниво,както и всички други лица на кораба без преки задължения за постигане сигурността на кораба и включва задължителните минимални изисквания за подготовка, както са посочени в Правило VІ/6-1 на STCW и съответните изменения от 2010.
След успешно завършване на курса, МА издава на обучаемите съответния международно валиден сертификат с валидност 5 години.

Учебно-материална база на БМКЦ

        Следвайки политиката си за непрекъсвато подобрение качеството на предлаганите учебни продукти и авторитета си на учебна институция, БМКЦ продължава да подобрява, разширява и обогатява със собствени средства учебно-материалната си база. Ярък пример за това е изграждането в началото на 2011 на първия в България виртуален кораб - резултат от интегрирането на симулатора на машинно отделение и мостик. 

БМКЦ реализира проект за първия в България "Виртуален кораб"

На 18.03.2011 г.

Одобрен MARLINS тест център

Български морски квалификационен център е одобрен център за провеждане на тестовете MARLINS.

Водач на кораб до 40 БТ /Корабен моряк/ - подготвителен курс за придобиване на морска правоспособност

БМКЦ започва подготвителен курс за придобиване на морска правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ". Начална дата 19 август  2013 г.
При успешното завършване на курса обучаемите се допускат на изпита пред Морска администрация за придобиване на сертификат за правоспособност. Повече информация можете да намерите в рубриката "Кратка информация за курсове". За записване, моля обадете се на 052 380534, 052 380574, 052 380575 и 302501

Учебно-ветроходен кораб "Калиакра"