“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН

Нов одобрен от ИА "МА" опреснителен курс
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 6
1 ден
200 лв. за курс, провеждан на български език

 Предмет на курса
 Курсът е предназначен да осигури продължаващата компетентност на морски лица с издадени свидетелства за професионална компетентност „Водач на бързоходна дежурна лодка“, чийто срок на валидност изтича или е изтекъл.
Обучението в курса отговаря на изискването на Правило І/11, точка 5 от Конвенцията STCW, както е изменена и допълнена,  Глава VІ, раздел А-VI/2, точки 11-12, таблица А-VI/2- 2 и националния стандарт на ИАМА от 18.12.2015.
Входни стандарти
     Обучаемите трябва да:
   3.1. са на възраст не по-малко от 18 години,
  3.2. са преминали обучение в одобрен първоначален курс „Водач на бързоходна дежурна лодка“,
 3.3. притежават плавателен стаж една година от последните пет години или три месеца от последните шест месеца непосредствено преди преиздаването на свидетелството за професионална компетентност.
  3.4 представят декларация, че са физически и психически годни за участие в практическите упражнения 
По заявка на клиенти, курсът може да се проведе на английски език.