Списък на най-често провежданите курсове в БМКЦ

 
  БМКЦ провежда над 40 вида курсове, разпределени в следните основни групи:
     Подготовка за повишаване на правоспособността
  -подготвителен курс за подготовка за повишаване на морска правоспособност "Палубен боцман"
-подготвителен курс за подготовка за повишаване на морска правоспособност "Машинен боцман"
-Водач на кораб до 40 БТ
-Подготвителен курс за механици от управленско ниво /с ОКС магистър/
-Подготвителен курс за навигатори от управленско ниво /с ОКС магистър/
 
    Курсове по безопасността в съответствие с изискванията на Конвенцията STCW 78 и всичките и следващите  изменения:

 • Обща подготовка по въпросите на безопасността - първоначален и опреснителен
 • Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка - първоначален и опреснителен
 • Противопожарна подготовка за напреднали - първоначален и опреснителен
 • Медицински грижи на борда на кораба - първоначален
 • Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен
 • Умения за оказване на първа медицинска помощ
 • Корабен офицер по сигурността
 • Компетентност на морски лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба - Елементарни познания за сигурността на кораба
 • Подготовка за безопасна работа на паражерски кораб, включително  Ro-ro пасажерски кораб
 • Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз 
 • Подготовка на танкер-газовоз 
 • Управление на операциите на нефтен танкер
 • Управление на операциите на танкер-химикаловоз
 • Управление на операциите на танкер-газовоз
 • Опазване на морската среда 

    Товарно-разтоварни операции на симулатор затечни товари:

 • Товарно-разтоварни операции на нефтен танкер
 • Товарно-разтоварни операции на танкер-химикаловоз

    Симулаторни курсове на навигационен симулатор клас "А" POLARIS:

 • Оперативно използване на електронни карти (ECDIS)
 • Управление на екипа и ресурсите на мостика 
 • Екипна работа на мостика - опреснителен
 • Подобряване на навигационните умения
 • Управление и маневриране на кораба
 • Управление на екипа - симулаторен курс на виртуален кораб - интегрирани симулатор мостик и машинно отделение 
 • Радар и АПРА

   Курсове за механици:

 • Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение
 • Симулаторна подготовка на механици 
 • Поддръжка и ремонт на горивна апаратура
 • Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини
 • 1000 Волта
    Други нови курсове в съответствие с промените на STCW от 2010 г.:
 • Изграждане и използване  на ръководни и управленски умения 
 • Специализирано обучение, изисквано от различни корабопритежатели:
 • Подготовка за безопасна работа в затворени пространства и огневи работи
 • Превоз на опасни, вредни и рискови товари по море
 • Оценка на риска и разследване на инциденти
 • Подобряване на управленските умения от корабни офицери
 • Корабен офицер по безопасността
 • Управление на баластните операции
 • Запознаване с работата на помпи тип FRAMO 
 • Безопасност и хигиена на храненето 
 • Подобряване уменията на корабни готвачи в мултинационални екипажи
 • Безопасна работа, процедури и техники при товарно-разтоварни операции от/на плавателни съдове

   БМКЦ е одобрен център за провеждане на тестовете MARLINS.
      БМКЦ провежда и лицензирани от НАПОО квалификационни курсове за:
-          Корабен рулеви– професионално обучение за повишаване на морска правоспособност
-          Корабен моряк /водач на плавателен съд до 40 БТ/
-          Корабен готвач - одобрен курс от ИА"МА"
- курс "Палубен боцман" - подготовка за явяване на изпит пред МА
-курс "Машинен боцман" - подготовка за явяване на изпит пред МА
 
По задание на корабопритежатели/менинг-агенти и други фирми, БМКЦ разработва специфично фирмено обучение.