Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби)

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Гл.V/2 от STCW' 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 24
2 дни
90 лв

Цел на курса - да запознае курсистите със спецификата и организацията на работа на пасажерски кораб.
 Съдържание на курса: запознаване с устройството на пасажерски кораб, запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасна работа на пасажерски кораб, специфични задължения на персонала, обслужващ пасажерите, управление на неорганизирани групи хора, управление на пасажерите и екипажа в кризисни ситуации, управление на човешкото поведение в случай на инциденти и т.п.
Курсът е разработен по изискванията на моделни курсове 1.28  и 1.29 на Международната морска организация и се провежда по програма, одобрена от Морска администрация.
Входни изисквания за курса:
-преминат курс "Обща подготовка по въпросите на безопасността"
-медицинско свидетелство за здравословна годност
-диплома за завършено образование
-документ за самоличност
По изискване на клиенти, курсът се провежда и на английски език.