ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ

по изискванията на Конвенцията STCW 78', както е изменена и допълнена, и моделен курс 6.09 на ММО
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 12
7 работни дни
360 BGN за курс, провеждан на български език

 Предмет на курса
Обучението в курса е предназначено за различни специалисти, ангажирани в учебните заведения, центрове и школи с обучение на морски лица за придобиване от тях на различни степени на морска и речна правоспособност и професионална компетентност в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и Конвенция STCW. В курса се изучава прилагането на различни педагогически методи и похвати във връзка със спецификата на обучението на морските лица от различни степени. Успешното завършване на този курс, заедно с признатата официална специалност и квалификация на лицето е основание Изпълнителна агенция „Морска Администрация” да му признае и квалификация като морски инструктор и преподавател.
Цели на курса
Обучението в курса цели:
-усвояване на принципните изисквания на Конвенция STCW с нейните изменения и националните изисквания по отношение обучението на  морски лица;
-изучаване на възможностите за използване на традиционите педагогически методи и учебни технологии в обучението на морски лица;
-обучение в планирането и реализирането на знания и курсове по специализирано морско обучение;
 
-обучение в планиране и реализиране на оценка на постигнатите знания и умения на морските лица и управление на качеството на знанията по морска специализирана подготовка.
 

Входни стандарти
В курса се включват специалисти най-малко със средно образование с различна квалификация и плавателен стаж на море и река, ако са морски лица. Същите трябва да притежават основни познания по морски английски и компютърна грамотност.
**За целта, считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена  държавна такса за издаване на съответното свидетелство.
По изисквания на корпоративни клиенти, курсът може да се провежда и на английски език.