Палубен боцман - подготвителен курс за повишаване на правоспособност

Курът е по изискванията на Наредба 6 за НКМЛ и Правило II/5 на Конвенция STCW 78, както е изменена
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
16 работни дни за курсисти с плавателен стаж най-малко 12 месеца като рулеви, и 22 работни дни за курсисти без 12-месечен плавателен стаж на длъжност рулеви
850 лева за курс, провеждан на бълг= език за курсисти с плавателен стаж като рулеви не по-малко от 12 мес, и 1100 лв. за курсисти без 12-месечен плавателен стаж на длъжност рулеви

Цел  - курсистите да придобият знания, умения и практически опит, които да им позволят да допринасят за осигуряване безопасността на корабоплаването, живота и здравето на хората на борда, опазване на морската среда от замърсяване и имуществото на море и др., чрез овладяване на теоретични знания и практически умения пo:
-познаване и прилагане правилата за предпазване съдовете от сблъскване на мope;
-работа със средствата за комуникация, включително комуникации при бедствие; 
- устройство, поддръжка и ремонт на корпус, палубни механизми и съоръжения, рангоут и такелаж;
-познания и умения пo корабни товари и товарни операции;
-борба при аварийни ситуации на кораба и грижа за лицата на борда; 
- предотвратяване на замърсяването на морската среда;
-изискванията на нормативни документи, регулиращи безопасността на корабоплаването и опазване на морската среда от замърсяване.
 
Входни стандарти за участие в курса
 -средно образование;
 -морска правоспособност „Корабен рулеви";
 -плавателен стаж 18 месеца на кораби на,д 500 БТ на длъжност „корабен рулеви" или моряк
 -здравословна годност, удостоверена с медицинско свидетелство, издадено от одобрено от МТИТС медицинско заведение 
-познания  по английски език, най-малко на ниво начинаещи (18 - 22 точки / 60%) по система „Марлинс", удостоверени със сертификат./тестът се прави в БМКЦ преди започване на курса. цена на теста допълнително 48 лв/
 
Оценка знанията и уменията -извършва се текущо, а в края на курса теоретичните познанията на обучаемите cе установяват чрез писмен изпит пo целия учебен материал и практически изпит пo корабни такелажни и бояджийски работи, управление на руля, швартови операции, заставане и снамане от котва.
След успешно завършване на курса, обучаечите се допускат на изпит пред Морска администрация за придобиване на правоспособността "Палубен боцман"