ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА

Курсът е разработен по изискванията на Раздел А-ІІ/1 на Глава ІІ, А-ІІІ/1 и А-ІІІ/6 от Глава ІІІ на Конвенция STCW’78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 12
2 дни
промоционална цена за курс на български език 75 лева само през юни и юли 2018

 Курсът е предназначен за обучение на морски лица, притежаващи квалификация вахтен помощник-капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик.  Обучаваните морски лица трябва да познават изискванията, методите и средствата за предпазване на морето от замърсяване от кораби, изисквани съгласно Раздел А-ІІ/1 на Глава ІІ, А-ІІІ/1 и А-ІІІ/6 от Глава ІІІ  на Конвенция STCW’95 и Кодекса, както са изменени.
 Курсът е базиран на ИМО „Моделен Курс 1.38 – Познания по опазване на околната среда – 2011”и националния морски стандарта за тази подготовка.
 Цел на курса - обучението на има за цел курсистите да овладеят необходимите теоретични знания и ръководни умения за прилагане и документиране на всички мероприятия и действия, съгласно нормативната уредба, с цел опазване на околната среда при операции с генерирани на кораба отпадъци и намиращите се на борда вредни за околната среда вещества.
Лицата, които успешно преминат този курс, трябва:
да познават – приложимите основи на екологията; основите на международната нормативна уредба и местните изисквания за боравене с корабни отпадъци и вредни за природната среда вещества; бордовите и фирмени  процедури по опазване на морската среда, всички системи на кораба и контролната апаратура, даваща информация за състава на емисиите; баластната система и контролната апаратура към нея; корабния план за боравене с твърди отпадъци и корабния план за баластните операции.
и да могат – практически да действат правилно за предотвратяване на замърсяването на морската среда и комуникират в случай на замърсяване на околната среда с вещества или отпадъци от кораба; да работят с баластната система и със задбордните системи и съответната контролна апаратура на кораба; да прилагат точно и своевременно методите и средствата за предпазване на околната среда от замърсяване; да водят: корабния дневник за боравене с твърдите отпадъци и корабния дневник за баластните операции, да мотивират екипажа за опазване на околната среда. 
На лицата успешно завършили курса се издава свидетелство "Marine Environmental Awareness",от Изпълнителна агенция "Морска Администрация" по формата, предвидена в приложение № 27 на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
По заявка този курс се провежда и на английски език.
 
По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.