ОБЯВЯВА КОНКУРС с предмет “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА БМКЦ ЕАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА”

 ОБЯВЯВА КОНКУРС
с предмет “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА” при следните условия:
І. Предмет на конкурса – предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на “БМКЦ” ЕАД през 2019 г. по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Застраховка „ Каско, обща авария и спасяване, отговорност сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – задгранично плаване”.
Обособена позиция № 2: Застраховка “Отговорност сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – крайбрежно плаване”.
Обособена позиция № 3: Застраховка “КАСКО” на МПС.
Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка “Злополука на местата в МПС”.
Обособена позиция № 5: Задължителна застраховка “Трудова злополука” на служителите, които извършват трудовите си задължения в условия с повишена опасност.
Обособена позиция № 6: Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (плавателни съдове)”.
Обособена позиция № 7: “Застраховка на имущество”.
Обособена позиция № 8: Застраховка „Каско, обща авария и спасяване на плавателно средство – крайбрежно плаване”.
II.Условия:

 1. Срок на застраховките – от 00,00 ч. на 01.03.2019 до 23,59 ч. на 29.02.2020 г.( с изключение на “Каско”на МПС, “Гражданска отговорност”,“Злополука на местата в МПС” и „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (плавателни съдове)”;

2.      Всеки кандидат има право да кандидатства за една, няколко или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно;

 1. Покритие, критерии, описание на обектите за застраховки и документи за оценка на предложенията – съгласно конкурсната документация;
 2. Да се приложат декларациите, изисквани от конкурсната документация;
 3. За всяка застраховка да бъдат приложени примерни полици и пълния текст на общите условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат изискванията в конкурсната документация.
 4. Полицата за застраховка на кораба задгранично плаване да бъде базирана на ITC 1/10/83.

ІІІ. Процедура:

 1. Вид на процедурата – конкурс по документи;
 2. Конкурсната документация се получава в стая 226 на учебно-административната сграда на БМКЦ ЕАД във Варна, ул. “Васил Друмев”, № 73.
 3. Конкурсната документация може да се получава до 16.00 ч. на 21.02.2019 г.
 4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на БМКЦ ЕАД, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес:Варна 9026, ул. “Васил Друмев “ № 73.

5.      Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24 часова заявка на телефон 052/380 588, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.

 1. Краен срок за представяне на офертите – 16.00 ч. на 21.02.2019 г.
 2. Лица за контакти – Кремена Йорданова - тел. 052/380-588.