ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН

нов курс по изискванията на Конвенцията STCW и Наредба № 6
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 18
2 дни
200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв.

 Предмет на курса
Курсът е предназначен да осигури продължаващата компетентност на морски лица притежаващи свидетелство за професионална компетентност „Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка” и „Обучение за борба с пожари по разширена програма”, чийто срок на валидност изтича или е изтекъл. 
Цели на курса
Лицата успешно завършили курса да опреснят и затвърдят знанията и уменията си, за да могат успешно да изпълняват задълженията на водачи на спасително средство и да организират и управляват действията по борбата с пожар на кораба. Курсът също е предназначен да запознае обучаемите с промените в нормативните актове в тази област, новостите в методите, използваната техника и оборудване в тези области. След установяване на продължаваща компетентност РДМА ще преиздава свидетелството за професионална компетентност „Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка” и „Подготовка за борба с пожари по разширена програма”.
          Входни изисквания:
* курсистите да са на възраст най-малко 18 години
 *курсистите да са преминали обучение в основния курс  “Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка” и “Подготовка за борба с пожари по разширена програма ”,

* курсистите да притежават плавателен стаж една година от последните пет години или три месеца от последните шест месеца непосредствено преди преиздаването на свидетелството за професионална компетентност.
*курсистите да представят декларация, че са физически и психически годни за участие в практическите упражнения 
Присъствието и активното участие в курса са задължително условия за успешното му завършване.
На успешно завършилите курса БМКЦ издава удостоверение, след представне на което в РДМА се издава сертификат по предвидената в Наредба 6 форма.
Курсът се видеозаснема по изискванията на ИА"МА".
Необходими документи при включване в курса:
-сертификат за правоспособност /ако има издаден такъв/
-моряшки паспорт
-лична карта
-сертификати за завършени първоначални курсове AFF и PSCRB
Необходимо облекло:
-бански костюм и принадлежности за басейн
-гащеризон и удобни обувки за занятия на море и в противопожарен полигон
В цената на курса не е включен транспорт от БМКЦ до съответните полигони.