Промоционални цени на курсове ECDIS, BTRM и ETRM

 БМКЦ обявява промоционални цени за месеците август и септември 2020 на следните курсове:
- Operational use of ECDIS - Оперативно използване на електронни карти и информационни системи - продължителност: 5 дни, цена - 500 лв.
- Bridge Team and Resource Management  - Управление екипа и ресурсите на мостика - продължителност: 5 дни, цена - 500 лв.

ОБЯВЯВА КОНКУРС Застраховка „Каско на плавателен съд собственост на “БМКЦ” ЕАД

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Министърът на транспорта разгледа тренировъчната база на БМКЦ

 Министърът на транспорта разгледа тренировъчната база на БМКЦ (СНИМКИ)

Нова лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс" в БМКЦ

 Считано от 15.01.2018 г. в БМКЦ влезе в експлоатация лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс", комплексен лабораторен стенд, съдържащ локална мрежа, с 6 работни места
       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели, притежаващи опит в корабната електротехника и автоматика.

Целта на курса е придобиване на необходимите знания и умения по използване на ПЛК за управление на технически устройства и системи.

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА”

“БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” – ЕАД

ОБЯВЯВА КОНКУРС

с предмет “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА” при следните условия:
І. Предмет на конкурса – предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на “БМКЦ” ЕАД през 2020 г. по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Застраховка „ Каско сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – извън експлоатация(cold lay-up)”.
Обособена позиция № 2: Застраховка “Отговорност сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – крайбрежно плаване”.
Обособена позиция № 3: Застраховка “КАСКО” на МПС.
Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка “Злополука на местата в МПС”.
Обособена позиция № 5: Задължителна застраховка “Трудова злополука” на служителите, които извършват трудовите си задължения в условия с повишена опасност.
Обособена позиция № 6: Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (плавателни съдове)”.
Обособена позиция № 7: “Застраховка на имущество”.
Обособена позиция № 8: Застраховка „Каско, обща авария и спасяване на плавателно средство – крайбрежно плаване”.
II.Условия:
1. Срок на застраховките –1/една/ година;
2. Всеки кандидат има право да кандидатства за една, няколко или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно;
3. Покритие, критерии, описание на обектите за застраховки и документи за оценка на предложенията – съгласно конкурсната документация;
4. Да се приложат декларациите, изисквани от конкурсната документация;
5. За всяка застраховка да бъдат приложени примерни полици и пълния текст на общите условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат изискванията в конкурсната документация.
ІІІ. Процедура:
1. Вид на процедурата – конкурс по документи;
2. Конкурсната документация се получава в стая 226 на учебно-административната сграда на БМКЦ ЕАД във Варна, ул. “Васил Друмев”, № 73.
3. Конкурсната документация може да се получава до 16.00 ч. на 06.03.2020 г.
4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на БМКЦ ЕАД, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес:Варна 9026, ул. “Васил Друмев “ № 73.
5. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24 часова заявка на телефон 052/380 588, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.
6. Краен срок за представяне на офертите – 16.00 ч. на 06.03.2020 г.
7. Лица за контакти – Кремена Йорданова - тел. 052/380-588.

БМКЦ реализира проект за първия в България "Виртуален кораб"

На 18.03.2011 г.

Симулаторно обучение на навигатори

БМКЦ реализира проекта за първия в България „ Виртуален кораб”