ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание т.7 от „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол” – Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 255, том ІV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Данни за организатора на търга – „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ”, регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” Варна в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ – ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 M
ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 M
ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 M
БРУТО ТОНАЖ: 19518
НЕТО ТОНАЖ: 5856
Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: “BARECON 2001”.
Срок на наемното правоотношение – 730 (седемстотин и тридесет) дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 850 (осемстотин и петдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена - Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от чартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване –- в щатски долари, в размер на 85 (осемдесет и пет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търгa: Търгът ще се проведе на 01.07.2021 г., от 09:00 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73 – „заседателна зала” No 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й:
Тръжната документация се съдържа в два варианта, съответно на български и английски езици като при евентуални колизия или противоречие, превес се счита, че има българският вариант. Същата може да бъде получена, след заявяване, от електронен адрес на дружеството или получена на място, в срока за подаване на оферти – от 04.06.2021 г. до 16.00 ч. на 30.06.2021 г.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора. Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ” ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба - Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – „деловодство”.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско юридическо лице или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз.
За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bg; bmtc@bmtc-bg.com.

Ивайло Гавраилов
Изпълнителен Директор

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол” – Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в Пристанище Варна с регистров № 255, том ІV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
Данни за организатора на търга – „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ”, регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”- гр. Варна, в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ – ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 M
ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 M
ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 M
БРУТО ТОНАЖ: 19518
НЕТО ТОНАЖ: 5856
Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: “BARECON 2001”.
Срок на наемното правоотношение – 730 (седемстотин и тридесет) дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 950 (деветстотин и петдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена - Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от чартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване –- в щатски долари, в размер на 95 (деветдесет и пет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 02.06.2021 г., от 09:00 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. ”Васил Друмев” № 73 – „заседателна зала” № 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й:
Тръжната документация се съдържа в два варианта, съответно на български и английски езици като при евентуални колизия или противоречие, превес се счита, че има българският вариант. Същата може да бъде получена след заявяване, от електронен адрес на дружеството или на място, в срока за подаване на оферти – от 18.05.2021 г. до 16.00 ч. на 01.06.2021 г.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора. Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ” ЕАД, същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба - Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – “деловодство”.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско юридическо лице или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 01.07.2021 г., от 09.00 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – „заседателна зала”.
За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bg; bmtc@bmtc-bg.com.

Ивайло Гавраилов
Изпълнителен Директор

Дружество с дейност в областта на търговията и услугите търси ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР

ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР
Дружество с дейност в областта на търговията и услугите търси
ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР

Отговорности:

- Участва при подготовката, техническото осигуряване и провеждане на учебни занятия на полигон и на море.

- Отговаря за заснемането на практически упражнения на учебни занятия, съгласно изискванията на националните стандарти и при спазване на вътрешните правила за събиране, съхраняване и предаване на личните данни.

- Носи дежурства съгласно утвърден график

- Следи и съдейства за недопускане замърсяване на прилежащата брегова ивица и морски води и участва в почистването им.

Изисквания:

- Средно образование или средно-специално образование;

Предимства:

- Сертификат „Основна подготовка по морска безопасност” (BST);
- Работа на подобна позиция;
- Удостоверение за професионално обучение „Заварчик” / „Фрезист”, без значение разряд.

Предлагаме:

- Трудов договор - мотивиращо възнаграждение и коректност;
- Работно време на смени;
- Работа в спокойна корпоративна среда.

При проявен интерес към позицията и в случай, че отговаряте на изискванията, ще очакваме Вашата автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка.

Документи се приемат до 27.04.2021г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Лични данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. В автобиографията посочвайте само лични данни, които според Вас ще помогнат при кандидатстване.
Разпечатани на хартиен носител автобиографии на кандидати, които не са назначени на работа при нас, унищожаваме до един месец след приключване на подбора.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” № 73.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкурентна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Данни за организатора на търга – „Български морски квалификационен център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 73.
Предмет на търга:
„Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения от административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, на ул. „Васил Друмев” № 73, именно: помещения с обща площ от 166.14 кв.м., включително: зала № 438, зала № 438 а, кабинет № 440, антре към кабинет № 440, склад към кабинет № 440, половината от прилежащия коридор, находящи се на четвърти етаж, коридор „А” на сградата, при граници: север-фасада; изток- фоайе/стълбище; запад-фасада; юг- коридор”.
Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора и на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в български лева, без ДДС, месечна наемна цена, както следва:
1100 лв./хиляда и сто лева/.
Начин на плащане на наемната цена- Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯТ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
В случаите, когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена се провежда търг с явно наддаване между тях, при който наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена, със следната стъпка на наддаване, както следва:
Стъпка на наддаване– в български лева, без ДДС, за месечна наемна цена, както следва:
110 лв./сто и десет/ лева.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 13.04.2021 г., от 08:30 часа, в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73 – „заседателна зала” № 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията се получава в стая 226 на административната сграда на “БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73, от 29.03.2021 г. до 12.04.2021 г. включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
Размер на депозита за участие – платим по банкова сметка: IBAN: BG22BPBI79451067786601, BIC: BPBIBGSF, при банка “Юробанк България” АД в полза на “БМКЦ” ЕАД, без вкл. ДДС, както следва:
110 лв./сто и десет/ лева.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на три месечни наема, без ДДС, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.
Оглед на имота - Огледът на помещенията се извършва от лицата, заявили и получили тръжна документация, от 10,00 до 16,00 часа, всеки работен ден в дните от 29.03.2021 г. до 12.04.2021 г., а на 12.04.2021 г.- от 10,00 до 14,30 часа, след предварителна заявка на тел. 0884 / 779 064 – Ивайло Николов.
Място, начален и краен срок на приемане на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – „деловодство”, от 29.03.2021 г. до 12.04.2021 г. включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 16.30 ч.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко лице, регистрирано като търговец по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавно или общинско предприятие, кооперация или бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкуретна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 20.04.2021 г., от 08:30 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No. 73, ет. 2, стая No 223 – „заседателна зала”.
Лица за контакт:
Ивайло Николов – тел. 0884779064.

Ивайло Гавраилов:

Изпълнителен Директор

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ПОКАНА към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА”, при следните условия:
І. Предмет на конкурса – предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на “БМКЦ” ЕАД през 2021 г. по следните обособени позиции:
ІІ. Обособени позиции в обекта на поръчката:
Обособена позиция № 1: Застраховка „ Каско сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – извън експлоатация ( cold lay-up) ”;
Обособена позиция № 2: Застраховка “Отговорност сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – крайбрежно плаване”;
Обособена позиция № 3: Застраховка “КАСКО” на МПС;
Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка “Злополука на местата в МПС”;
Обособена позиция № 5: Задължителна застраховка “Трудова злополука” на служителите, които извършват трудовите си задължения в условия с повишена опасност;
Обособена позиция № 6: Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (плавателни съдове)”;
Обособена позиция № 7: “Застраховка на имущество”;
Обособена позиция № 8: Застраховка „Каско, обща авария и спасяване на плавателно средство – крайбрежно плаване”;
Обособена позиция № 9”: Застраховка „Каско на плавателни съдове» – моторен кораб „Героите на Одеса”;
Обособена позиция № 10: Застраховка „Каско на плавателни съдове» – моторен кораб „Героите на Севастопол”.

III. Условия:
1. Срок на застраховките – 1/една/ година.
2. Всеки кандидат има право да кандидатства за една, няколко или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно;
3. Покритие, критерии, описание на обектите за застраховки и документи за оценка на предложенията – съгласно конкурсната документация;
4. Да се приложат декларациите, изисквани от конкурсната документация;
5. За всяка застраховка да бъдат приложени примерни полици и пълния текст на общите условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат изискванията в конкурсната документация.

ІV. Процедура:
6. Вид на процедурата – конкурс по документи;
7. Конкурсната документация се получава в стая № 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73.
8. Конкурсната документация може да се получава до 16.30 ч. на 15.03.2021 г..
9. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на “БМКЦ” ЕАД, се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес: гр. Варна 9026, ул. “Васил Друмев” № 73.
10. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24/двадесет и четири/- часова заявка на телефона, посочен в т.12, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.
11. Краен срок за представяне на офертите – 16.30 ч. на 15.03.2021 г.
12. Лица за контакти – Кремена Йорданова- тел. 052/380-588.

Ивайло Гавраилов

Изпълнителен директор

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” № 73.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” № 73.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкурентна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Данни за организатора на търга – „Български морски квалификационен център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 73.
Предмет на търга – „Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения от административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, на ул. „Васил Друмев” № 73, именно: помещения с обща площ от 60.70 кв.м., зали с №: 205, 207 и прилежащ коридор към тях, находящи се на втори етаж, коридор „Б” на административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, при граници: север- фасада, изток- зала № 208, запад- тоалетни, юг- коридор".
Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора и на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в български лева, без ДДС, месечна наемна цена, както следва:
400 лв. (четиристотин лева).
Начин на плащане на наемната цена- Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯТ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
В случаите, когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена се провежда търг с явно наддаване между тях, при който наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена, със следната стъпка на наддаване, както следва:
Стъпка на наддаване– в български лева, без ДДС, за месечна наемна цена, както следва:
40 лв. (четиридесет лева).
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 11.03.2021 г., от 13.00 часа, в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73 – стая No 223 –„ заседателна зала”.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията се получава в стая № 226 на административната сграда на “БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73, от 25.02.2021 г. до 10.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч., а на 10.03.2021 г. /последният ден от срока/- от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.
Размер на депозита за участие – платим по банкова сметка: IBAN: BG22BPBI79451067786601, BIC: BPBIBGSF, при банка “Юробанк България” АД в полза на “БМКЦ” ЕАД, без вкл. ДДС, както следва:
40 лв. (четиридесет лева).
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на 1/един/ месечен наем, без ДДС, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.
Оглед на имота - Огледът на помещенията се извършва от лицата, заявили и получили тръжна документация, от 10,00 до 16,00 часа, всеки работен ден в дните от 25.02.2021 г. до 10.03.2021 г., а на 10.03.2021 г.- от 10,00 до 14,30 часа, след предварителна заявка на тел. 0884 / 779 064 – Ивайло Николов.
Място, начален и краен срок на приемане на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – „деловодство”, от 25.02.2021 г. до 10.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 16.30 ч.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко лице, регистрирано като търговец по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавно или общинско предприятие, кооперация или бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкуретна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 18.03.2021 г., от 13.00 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
Лица за контакт:
Ивайло Николов - 0884779064.

Ивайло Гавраилов:

Изпълнителен Директор

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание т.7 от „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол” – Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 255, том ІV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Данни за организатора на търга – „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” №73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ”, регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” Варна в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ – ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 M
ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 M
ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 M
БРУТО ТОНАЖ: 19518
НЕТО ТОНАЖ: 5856

Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: “BARECON 2001”.
Срок на наемното правоотношение – 730 (седемстотин и тридесет) дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 750 (седемстотин и петдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена - Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от чартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване –- в щатски долари, в размер на 75 (седемдесет и пет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 08.01.2021 г., от 10:00 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73 – заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията може да бъде получена, след заявяване, от електронен адрес на дружеството или получена на място, в срока за подаване на оферти – от 11.12.2020 г. до 16.00 ч. на 07.01.2021 г.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора. Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ” ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба - Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – деловодство.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.
За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bg; bmtc@bmtc-bg.com.

Ивайло Гавраилов:

Изпълнителен Директор

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол"

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание т.7 от „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители", съставляващи Приложение № 1 към чл.29. ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД
ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол" - Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 255, том IV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация"
Данни за организатора на търга - „Български Морски Квалификационен Център" ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски", ул. „Васил Друмев" №73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ", регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Варна в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ - ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 М ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 М ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 М БРУТО ТОНАЖ: 19518 НЕТО ТОНАЖ: 5856
Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: "BARECON 2001".
Срок на наемното правоотношение - 730 (седемстотин и тридесет) дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието - тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 750 (седемстотин и петдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена ■ Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от чартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване — в щатски долари, в размер на 75 (седемдесет и пет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.11.2020 г., от 10:00 часа в сградата на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул."Васил Друмев" № 73 - заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията може да бъде изтеглена от сайта на дружеството или получена на място в срока за подаване на оферти - от 23.10.2020 г. до 16.00 ч. на 18.11.2020 г.
Размер на гаранцията ■ Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора. Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ" ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба ■ Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc(S>bmtc.bq. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев" No.73, ет. 2, стая No 226 - деловодство.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице. За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bg; bmtc@bmtc-bg.com.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПОКАНА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД'

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПОКАНА
към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет:
"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД' при следните условия:
I. Предмет на конкурса: предоставяне на застрахователни услуги на нуждите на „БМКЦ" ЕАД по следните обособени позиции:
II. Обособени позиции в обекта на поръчката. Обособена позиция № 1;
«Застраховка „каско на плавателен съд»- моторен кораб «Героите на Одеса», собственост на "БМКЦ" ЕАД»; Обособена позиция № 2:
«Застраховка „каско на плавателен съд» -моторен кораб «Героите на Севастопол», собственост на "БМКЦ" ЕАД».

Всеки кандидат има право да кандидатства за една или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно.
II. Условия:
1. Срок на застраховката - 1 година;
2.Покритие, критерии, описание на обекта за застраховка и документи за оценка на
предложенията - съгласно конкурсната документация;
З.Да се приложат декларациите, изисквани от конкурсната документация;
4. За застраховката да бъдат приложени примерни полици и пълният текст на
общите условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат
изискванията в конкурсната документация.

III. Процедура:
1. Вид на процедурата - конкурс по документи.
2. Конкурсната документация се получава в стая 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, в гр.Варна, ул. "Васил Друмев" № 73.
3. Конкурсната документация може да се получава всеки работен ден, от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа на 28.10.2020 г.
4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на "БМКЦ" ЕАД, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на дружеството или се изпращат на адрес: гр. Варна 9026, ул. "Васил Друмев " № 73.
5. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24 часова заявка на телефона, посочен в т.7, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.
6. Краен срок за представяне на офертите - 16.30 ч. на 28.10.2020 г.
7. Лица за контакти - Кремена Йорданова - тел. 052/380-588.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол"

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители", съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол" - Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 255, том IV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация"
Данни за организатора на търга - „Български Морски Квалификационен Център" ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски", ул. „Васил Друмев" №73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ", регистриран в Дирекция „МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ" Варна в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ - ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 М ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 М ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 М БРУТО ТОНАЖ: 19518 НЕТО ТОНАЖ: 5856
Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: "BARECON 2001".
Срок на наемното правоотношение - 730 (седемстотин и тридесет) дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието - тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 750 (седемстотин и петдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена - Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец отчартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване — в щатски долари, в размер на 75 (седемдесет и пет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул."Васил Друмев" № 73 - заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията може да бъде изтеглена от сайта на дружеството или получена на място в срока за подаване на оферти - от 06.10.2020 г. до 16.00 ч. на 19.10.2020 г.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора. Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ" ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба - Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc(5>brntc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев" No.73, ет. 2, стая No 226 - деловодство.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга - 19.11.2020 п, от 10.00 часа, в гр.
Варна, ул. „Васил Друмев" No.73, ет. 2, стая No 223 - заседателна зала. За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc(5>bmtc.bg: bmtc(5>bmtc-
bg,com.