Екипна работа на мостика - опреснителен курс по заявка на корпоративен клиент

Курсът е разработен по специфичните изисквания на корабопритежателя
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 5
Maximum: 8
3 дни

 
   Учебната програма е разработена в отговор на специфични изисквания на Клиента и цели за подготви вахтените пом.капитани, старши помощник-капитаните и капитаните, плаващи на различни типове кораби, да се справят успешно с различни рутинни и извънредни ситуации по време на рейс.
     

Управление на операциите на нефтен танкер

Курсът е разработен в съответствие с Глава Ch.V/1-1 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена, моделен курс 1.02 на ММО и националния морски стандарт от 2016 г.
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 12
7 работни дни
600 лв

Курсът е предназначен  за обучение на корабни офицери, непосредствено ангажирани с товарно-разтоварните операции на нефтен танкер.

Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка

Курсът е разработен в съответствие с Глава Ch.VI/2 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена и националния морски стандарт за това обучение
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 16
4 дни
цена 330 лв.

Курсът е задължителен за моряци, в чиито отговорности са включени задължения за поддържане и използване на спасително средство, както са определени в Приложение I oт Правило VI  или от допълнителни специфични  изисквания на корабопритежателя.

Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба

Разработен в съответствие с изискванията и препоръките на Конвенцията STCW'78, както е изменена,( Правило І/12, пара.1-6 и Sec B-І/12 пара1-39,Правило VІІІ/ 2)
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 6
5 дни
680 лв.

Цели на курса 
                  Обучението цели да повиши  подготовката на корабни механици чрез комбинация от теория и практика, познания по спецификата на човешкия фактор, неговата значимост и конкретни взаимоотношения в машинното отделение на кораба и по този начин да подготви механиците за осигуряване на ефективно управление на машинното отделение.

Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Глава VI на Конвенцията STCW' 78, както е изменена, и националните морски стандарти
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 18
6 работни дни
цена 310 лв., цена за студенти 280 лв за периода 04 юни - 30 юли 2018

Курсът "Основна подготовка по въпросите на безопасността" се състои от четири модула:
-Техники за оцеляване на море
-Лична безопасност и социални отговорности
-Противопожарна подготовка и борба с пожари
-Оказване на елементарна първа помощ

Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби)

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Гл.V/2 от STCW' 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 24
2 дни
промоционална цена 80 лв през октомври и ноември 2018

Цел на курса - да запознае курсистите със спецификата и организацията на работа на пасажерски кораб.
 Съдържание на курса: запознаване с устройството на пасажерски кораб, запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасна работа на пасажерски кораб, специфични задължения на персонала, обслужващ пасажерите, управление на неорганизирани групи хора, управление на пасажерите и екипажа в кризисни ситуации, управление на човешкото поведение в случай на инциденти и т.п.

Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА"

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило VI/4 параграф 1-3 на STCW' 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 16
4 дни
250 лв.

Курсът е предназначен за корабни офицери и други лица, оказващи първа медицинска помощ на моряците на борда на кораба. В съответствие с правило VІ/4 т.1 и А-VI/4 т.1-3 отSTCW 78 (както е изменена), назначаваните от компаниите офицери се задължават да представят документ, че за период от 5 години са покрили нормите за медицинска подготовка.

Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г.

Курсът е разработен в съответствие с Правило Reg. V/1; A-V/1 на Конвенцията STCW'78, както е изменена
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 14
7 дни
600 лв

Курсът е предназначен за обучение на корабни офицери и други длъжностни лица на борда на танкер-химикаловоз, непосредствено ангажирани с товаро-разтоварните операции. Програмата отговаря на изискванията за подготовка - Правило V/1 и А-V/1 точки 15-21 на Конвенция STCW 78, както е изменена. Курсът включва обучението по основите и процедурите на товарните операции, безопасността и предотвратяване на замърсяването, процедурите и правилата при различните видове танкер-химикаловози и товари.

Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило VI/4, para. 4-6 на Конвенцията STCW 78',както е изменена, Директива 92/29 на EC и националния стандарта на ИА"МА"
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
2 days
150 лв.

Целта на курса е да подобри и опресни уменията на капитаните и другите отговорни лица за оказване на медицинска помощ и полагане на медицински грижи за болни и пострадали на борда на кораба, докато те бъдат поети от квалифицирано медицинско лице и е в съответствие с изискванията на МТК на МОТ, ЕС Директива 92/29ЕС ,Наредба № 9 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и националния стандарт на ИА"МА".

Корабен офицер по сигурността

Курсът е разработен в съответствие с Правило VI/5 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена и Таблица A VI/5 от Кодекса към нея
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
2 дни
промоционална цена 140 лева през юни и юли 2018

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на  кораби от морския флот и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/5 итаблица А  VI/5 на кода към Конвенция STCW 78, както е

Противопожарна подготовка за напреднали - НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТА НА ИА"МА"

курсът е разработен в съответствие с Правило VI/3 на Конвенцията STCW 78, както е изменена, моделен курс 2.03 и Директива 2008/106/EС
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
4 дни
цена 330 лв

За достигане на минималните изисквания на противопожарна подготовка за напреднали, завършилите курса трябва да се подготвят да поемат управлението, да организират и провеждат тренировки на ПП отряди, както и да управляват ПП операции. Обучаемите ще придобият знания за предотвратяване възникването на пожари, умения по инспектиране и обслужване на пожароизвестителни и противопожарни системи и оборудване. Те ще трябва да могат и да извършват разследване и да съставят доклади за инциденти с пожари.

Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА"

Курсът е разработен по изискванията на Гл. VI т. 2 от Конвенцията STCW 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
5 дни
330 лв.

Курсът е предназначен да подобри медицинската подготовка на старшия команден състав, за да оказват адекватна първа медицинска помощ и медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба на море, докато бъдат поети от квалифицирано медицинско лице.

Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА"

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Раздел A-VI/2 параграф.5-8, Табл A-VI/2-2 на STCW'78, както е изменена и IMO моделен курс 1.24
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 6
3 дни
440 лв при провеждане на курса на български език

Водач на кораб до 40 БТ /Корабен моряк/

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 18
15 дни
цена за курс на български език 400 лв.

Курсът е задължителен за всички лица, които искат да придобият правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ" по море.

Корабен офицер по безопасността

Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 12
3дни
360 лв

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА

Правило VIII/2 и във връзка с Гл.II-A-II/1 и на STCW 78, както е изменена през 2010, и националния морски стандарт
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 8
5 дни
промоционална цена 600 лв за курс на български език

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на националния стандарт за обучение в курс” Управление на екипа и ресурсите на мостика” на ИА”МА”от 08.12.2011 г.

Елементарни познания за сигурността на кораба

Курсът е разработен в съответствие с актуалните изменения на STCW от 2010 г., Правило VІ/6 т. 1 ,и националния морски стандарт за тази подготовка
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 18
1 ден
промоционална цена 60 лв през октомври и ноември 2018 за курс, провеждан на български език

Курсът "Елементарни познания за сигурността на кораба" е задължителен за всички лица от изпълнителско ниво,както и всички други лица на кораба без преки задължения за постигане сигурността на кораба и включва задължителните минимални изисквания за подготовка, както са посочени в Правило VІ/6 т. 1 на STCW и Раздел VІ/6 т. 4 на Кодекса на STCW и съответните изменения от 2010.

Управление на ресурсите на екипажа - симулаторен опреснителен курс - НОВ курс

Курсът е базиран на моделните курсове на IMO Model 1.08,1.22 и 2.07
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 8
3 дни
по договаряне с корпоративни клиенти

 Входни изисквания - обучаемите трябва да притежават морска правоспособност най-малко палубен вахтен офицер или вахтен офицер в машинно отделение на кораба, съгласно изискванията на STCW' 78, както е изменена, и да са преминали обучение – палубните офицери курс „Екипна работа на мостика”, а корабните механици - „Екипна работа в машинно отделение на кораба”

Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба

Курсът е разработен в съответствие с Гл.VІ/6 т.4 на Конвенцията STCW, както е изменена през 2010 и националния морски стандарт за тази подготовка
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
2 дни
промоционална цена 140 лева за курс на български език само през октомври и ноември 2018

 

ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА

Курсът е разработен по изискванията на Раздел А-ІІ/1 на Глава ІІ, А-ІІІ/1 и А-ІІІ/6 от Глава ІІІ на Конвенция STCW’78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 12
2 дни
промоционална цена за курс на български език 75 лева само през октомври и ноември 2018

 Курсът е предназначен за обучение на морски лица, притежаващи квалификация вахтен помощник-капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик.  Обучаваните морски лица трябва да познават изискванията, методите и средствата за предпазване на морето от замърсяване от кораби, изисквани съгласно Раздел А-ІІ/1 на Глава ІІ, А-ІІІ/1 и А-ІІІ/6 от Глава ІІІ  на Конвенция

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ТАНКЕР ГАЗОВОЗ

Курсът е разработен по ИМО моделен курс 1.05 и по изискванията на Правило V/1 и A-V/1, т.22-34 oт Конвенцията STCW 78, както е изменена
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
7 работни дни
600 лева

           Този курс осигурява обучението на капитани, гл. механици, офицери и други лица  носещи непосредствена отговорност за товаренето, разтоварването, превозването и операциите с товара. Курса  включва обучение по процедурите по безопасността на танкер газовоз , противопожарни мерки и системи, предпазване от замърсяване, безопасна практика и задължения съгласно закони и правила, включително управление на риска на борда на танкер-газовоз.

Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - курс по изискванията на STCW 2010 и националния стандарт на ИА"МА"

Пр.V/1-1 т.1 и А-V/1-1 т.1 на Конвенцията STCW 78, както е изменена
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни
промоционална цена 280 лева през октомври и ноември 2018

Този курс осигурява обучение на всички лица от екипажа, които ще работят нефтени танкери или танкери-химикаловози, и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-1 т.1 и A-V/1-1т.1, табл.V/1-1-1 на STCW 78, както е изменена.

Подготовка за работа на танкер-газовоз - НОВ курс по STCW 2010

По правило V/1-2 para 2.2 на Конвенцията STCW, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни
промоционална цена 280 лв. за курс, провеждан на български език, само през октомври и ноември 2018

За обучение на корабни офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер-газовоз и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на STCW 78, както е изменена.