Екипна работа на мостика - опреснителен курс по заявка на корпоративен клиент

Курсът е разработен по специфичните изисквания на корабопритежателя
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 5
Maximum: 8
3 дни

 
   Учебната програма е разработена в отговор на специфични изисквания на Клиента и цели за подготви вахтените пом.капитани, старши помощник-капитаните и капитаните, плаващи на различни типове кораби, да се справят успешно с различни рутинни и извънредни ситуации по време на рейс.
     

Управление на операциите на нефтен танкер

Курсът е разработен в съответствие с Глава Ch.V/1-1 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена, моделен курс 1.02 на ММО и националния морски стандарт от 2016 г.
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 12
7 работни дни
600 лв

Курсът е предназначен  за обучение на корабни офицери, непосредствено ангажирани с товарно-разтоварните операции на нефтен танкер.

Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка

Курсът е разработен в съответствие с Глава Ch.VI/2 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена и националния морски стандарт за това обучение
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 16
4 дни
цена 340 лв.

Курсът е задължителен за моряци, в чиито отговорности са включени задължения за поддържане и използване на спасително средство, както са определени в Приложение I oт Правило VI  или от допълнителни специфични  изисквания на корабопритежателя.

Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба

Разработен в съответствие с изискванията и препоръките на Конвенцията STCW'78, както е изменена,( Правило І/12, пара.1-6 и Sec B-І/12 пара1-39,Правило VІІІ/ 2)
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 6
5 дни
680 лв.

Цели на курса 
                  Обучението цели да повиши  подготовката на корабни механици чрез комбинация от теория и практика, познания по спецификата на човешкия фактор, неговата значимост и конкретни взаимоотношения в машинното отделение на кораба и по този начин да подготви механиците за осигуряване на ефективно управление на машинното отделение.

Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Глава VI на Конвенцията STCW' 78, както е изменена, и националните морски стандарти
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 18
6 работни дни
цена 325 лв., цена за студенти 285 лв за юни 2019 - за курс, провеждан на български език

Курсът "Основна подготовка по въпросите на безопасността" се състои от четири модула:
-Техники за оцеляване на море
-Лична безопасност и социални отговорности
-Противопожарна подготовка и борба с пожари
-Оказване на елементарна първа помощ

Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби)

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Гл.V/2 от STCW' 78, както е изменена през 2010 и националния стандарт на ИА"МА" от 2018 г.
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 24
2 дни
цена 90 лв. за курс, провеждан на български език

Цел на курса - да запознае курсистите със спецификата и организацията на работа на пасажерски кораб.
 Съдържание на курса: запознаване с устройството на пасажерски кораб, запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасна работа на пасажерски кораб, специфични задължения на персонала, обслужващ пасажерите, управление на неорганизирани групи хора, управление на пасажерите и екипажа в кризисни ситуации, управление на човешкото поведение в случай на инциденти и т.п.

Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА"

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило VI/4 параграф 1-3 на STCW' 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 16
4 дни
250 лв.

Курсът е предназначен за корабни офицери и други лица, оказващи първа медицинска помощ на моряците на борда на кораба. В съответствие с правило VІ/4 т.1 и А-VI/4 т.1-3 отSTCW 78 (както е изменена), назначаваните от компаниите офицери се задължават да представят документ, че за период от 5 години са покрили нормите за медицинска подготовка.

Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г.

Курсът е разработен в съответствие с Правило Reg. V/1; A-V/1 на Конвенцията STCW'78, както е изменена
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 14
7 дни
600 лв

Курсът е предназначен за обучение на корабни офицери и други длъжностни лица на борда на танкер-химикаловоз, непосредствено ангажирани с товаро-разтоварните операции. Програмата отговаря на изискванията за подготовка - Правило V/1 и А-V/1 точки 15-21 на Конвенция STCW 78, както е изменена. Курсът включва обучението по основите и процедурите на товарните операции, безопасността и предотвратяване на замърсяването, процедурите и правилата при различните видове танкер-химикаловози и товари.

Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило VI/4, para. 4-6 на Конвенцията STCW 78',както е изменена, Директива 92/29 на EC и националния стандарта на ИА"МА"
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
2 days
160 лв.

Целта на курса е да подобри и опресни уменията на капитаните и другите отговорни лица за оказване на медицинска помощ и полагане на медицински грижи за болни и пострадали на борда на кораба, докато те бъдат поети от квалифицирано медицинско лице и е в съответствие с изискванията на МТК на МОТ, ЕС Директива 92/29ЕС ,Наредба № 9 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и националния стандарт на ИА"МА".

Корабен офицер по сигурността

Курсът е разработен в съответствие с Правило VI/5 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена и Таблица A VI/5 от Кодекса към нея
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
2 дни
140 лева

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на  кораби от морския флот и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/5 итаблица А  VI/5 на кода към Конвенция STCW 78, както е

Противопожарна подготовка за напреднали

курсът е разработен в съответствие с Правило VI/3 на Конвенцията STCW 78, както е изменена, моделен курс 2.03 и Директива 2008/106/EС
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 9
Maximum: 18
4 дни
цена 340 лв за курс, провеждан на български език

За достигане на минималните изисквания на противопожарна подготовка за напреднали, завършилите курса трябва да се подготвят да поемат управлението, да организират и провеждат тренировки на ПП отряди, както и да управляват ПП операции. Обучаемите ще придобият знания за предотвратяване възникването на пожари, умения по инспектиране и обслужване на пожароизвестителни и противопожарни системи и оборудване. Те ще трябва да могат и да извършват разследване и да съставят доклади за инциденти с пожари.

Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА"

Курсът е разработен по изискванията на Гл. VI т. 2 от Конвенцията STCW 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
5 дни
330 лв.

Курсът е предназначен да подобри медицинската подготовка на старшия команден състав, за да оказват адекватна първа медицинска помощ и медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба на море, докато бъдат поети от квалифицирано медицинско лице.

Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА"

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Раздел A-VI/2 параграф.5-8, Табл A-VI/2-2 на STCW'78, както е изменена и IMO моделен курс 1.24
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 6
3 дни
440 лв при провеждане на курса на български език

Водач на кораб до 40 БТ /Корабен моряк/

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 18
15 дни
цена за курс на български език 400 лв.

Курсът е задължителен за всички лица, които искат да придобият правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ" по море.

Корабен офицер по безопасността

Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 4
Maximum: 12
2 дни
160 лв

Курсът е предназначен за повишаване на знанията и уменията на обучаемите по въпросите на организация и спазване на мерките за безопасност на борда на кораба, установяване на безопасни условия на труд и предотвратяване нежелани инциденти на море.
Основната цел на курса е да обучава морски специалисти за прилагане на професионална защита на здравето и безопасността на борда на корабите в съответствие с действащите закони и да предостави възможност на бъдещите офицери по безопасност на кораба да прилагат някои практически умения за подобряване на безопасните условия на труд на борда на корабите.
Курсистите трябва да са носители на Сертификат за морска компетентност – корабен офицер на управленско или оперативно ниво.

На лицата, успешно завършили курса, БМКЦ ЕАД издава удостоверение

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА

Правило VIII/2 и във връзка с Гл.II-A-II/1 и на STCW 78, както е изменена през 2010, и националния морски стандарт
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 8
5 дни
промоционална цена 600 лв за курс на български език

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на националния стандарт за обучение в курс” Управление на екипа и ресурсите на мостика” на ИА”МА”от 08.12.2011 г.

Елементарни познания за сигурността на кораба

Курсът е разработен в съответствие с актуалните изменения на STCW от 2010 г., Правило VІ/6 т. 1 ,и националния морски стандарт за тази подготовка
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 18
1 ден
цена 65 лв

Курсът "Елементарни познания за сигурността на кораба" е задължителен за всички лица от изпълнителско ниво,както и всички други лица на кораба без преки задължения за постигане сигурността на кораба и включва задължителните минимални изисквания за подготовка, както са посочени в Правило VІ/6 т. 1 на STCW и Раздел VІ/6 т. 4 на Кодекса на STCW и съответните изменения от 2010.

Управление на ресурсите на екипажа - симулаторен опреснителен курс - НОВ курс

Курсът е базиран на моделните курсове на IMO Model 1.08,1.22 и 2.07
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 8
3 дни
по договаряне с корпоративни клиенти

 Входни изисквания - обучаемите трябва да притежават морска правоспособност най-малко палубен вахтен офицер или вахтен офицер в машинно отделение на кораба, съгласно изискванията на STCW' 78, както е изменена, и да са преминали обучение – палубните офицери курс „Екипна работа на мостика”, а корабните механици - „Екипна работа в машинно отделение на кораба”

Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба

Курсът е разработен в съответствие с Гл.VІ/6 т.4 на Конвенцията STCW, както е изменена през 2010 и националния морски стандарт за тази подготовка
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
2 дни
140 лева

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ТАНКЕР ГАЗОВОЗ

Курсът е разработен по ИМО моделен курс 1.05 и по изискванията на Правило V/1 и A-V/1, т.22-34 oт Конвенцията STCW 78, както е изменена
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
7 работни дни
600 лева

           Този курс осигурява обучението на капитани, гл. механици, офицери и други лица  носещи непосредствена отговорност за товаренето, разтоварването, превозването и операциите с товара. Курса  включва обучение по процедурите по безопасността на танкер газовоз , противопожарни мерки и системи, предпазване от замърсяване, безопасна практика и задължения съгласно закони и правила, включително управление на риска на борда на танкер-газовоз.

Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - курс по изискванията на STCW 2010 и националния стандарт на ИА"МА"

Пр.V/1-1 т.1 и А-V/1-1 т.1 на Конвенцията STCW 78, както е изменена
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни
330 лева

Този курс осигурява обучение на всички лица от екипажа, които ще работят нефтени танкери или танкери-химикаловози, и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-1 т.1 и A-V/1-1т.1, табл.V/1-1-1 на STCW 78, както е изменена.

Подготовка за работа на танкер-газовоз - НОВ курс по STCW 2010

По правило V/1-2 para 2.2 на Конвенцията STCW, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни
300 лв.

За обучение на корабни офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер-газовоз и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на STCW 78, както е изменена.